Дисертаційні роботи

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ У СХИЛОВИХ ҐРУНТАХ ОПІДЗОЛЕНОГО РЯДУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ І МІГРАЦІЇ АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК В ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
ПРОТИДЕФЛЯЦІЙНА СТІЙКІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОСУШЕНИХ ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТОПІНАМБУРА НА СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НУТУ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА ЕЛЕМЕНТИ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ СІВОЗМІНИ
Агрохімічні основи біологізації системи удобрення культур у сівозмінах Правобережного Лісостепу України
Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники чорнозему типового та ефективність ресурсоощадних систем удобрення
Ефективність мікродобрив за різних рівнів удобрення сільськогосподарських культур на чорноземі опідзоленому Лівобережного Лісостепу

Pages