ЗМІНА БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПРИ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННІ ШЛЯХОМ СТРУКТУРНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

У дисертації викладено результати досліджень впливу структурної меліорації на зміну буферних властивостей і показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу та урожай сільськогосподарських культур. Встановлено вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями – глини, лесу, мергелю та торфу, внесених двома способами – врозкид та локально, як окремо, так і в органо-мінеральній суміші на фізико-хімічні (кислотність, активність іонів кальцію, вапняний потенціал, вміст обмінних катіонів кальцію і магнію, ємність вбирання), буферні (рН-буферність, калій-буферність), водно-фізичні (вологоутримувальну здатність, польова вологоємність) та гранулометричний склад, на агрохімічні (вміст мінерального азоту, фосфору, калію, вуглецю органічної речовини та мікроелементів) показники та встановлено ефективність впливу структурної меліорації на урожай сільськогосподарських культур (овес, тритикале на зелену масу, льон олійний та люпин, пшениця озима) на дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу (зв’язнопіщаного та супіщаного). Доведено, що внесення таких меліорантів як глина, лес та мергель сприяє нейтралізації ґрунтової кислотності та підвищенню рівня забезпеченості дерново-підзолистих ґрунтів кальцієм. Так, при внесенні досліджуваних меліорантів відбувається підвищення активності іонів кальцію, яка сягає значень від 7,9 до 77,8 ммоль/дм3, що вище ніж на контролі 5,4 ммоль/дм3. Встановлено, що внесення глини, лесу та лесу разом із торфом на дерново-підзолистому зв'язнопіщаному ґрунті сприяє підвищенню вмісту фізичної глини у ґрунті до кількості, при якій він характеризується як супіщаний, а його буферна здатність покращується. Визначено, що внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями на дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу підвищує їх потенційну водоакумулятивну здатність. Виявлено позитивні зміни рН-буферних властивостей дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту під впливом локального внесення глини в дозі 10 т/га, що відображається в позитивній зміні показників рН-буферності в локальних зонах. Встановлено покращення показників родючості дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом структурної меліорації, що позитивно позначилося на їх продуктивності.

Рік: 

Автор: 

Мешреф Радван Бахаа