Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”

Перейти на веб-сайт Збірника

ISSN 0587-2596.

Заснований 1966 р.

Засновник: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20942-10742Пр

Збірник публікує наукові статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну інформацію та обґрунтовані висновки. Мови видання: українська, російська, англійська

Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями:

03.00.18 – ґрунтознавство (біологічні науки),

06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),

06.01.04 – агрохімія (сільськогосподарські науки).

 

Редакційна колегія:

 

С.А. Балюк д.с-г.н. (відповідальний редактор);

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Н.А.

Білова д.б.н.; Академія митної служби України

Д.С.

Булгаков д.б.н.; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва (Москва, Росія)

В.Ю.

Гончаренко д.с-г.н.; Інститут овочівництва і баштанництва НААН

М.О.

Горін д.б.н.; Харківський національний аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва

Г.М.

Господаренко д.с-г.н.; Уманський національний ун-т садівництва

Ю.М.

Дмитрук д.б.н.; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича

Л.В.

Єтеревська д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Т.М.

Лактіонова к.с-г.н. (відповідальний секретар); ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

В.В.

Лапа д.с-г.н.; РУП «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (Мінськ, Білорусь)

М.В.

Лісовий д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

В.В.

Медведєв д.б.н. ; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

М.М.

Мірошниченко д.б.н. (заст. відп. редактора); ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Е.М.

Молчанов д.б.н.; Інститут грунтознавства ім. В.В. Докучаєва (Москва, Росія)

Б.С.

Носко д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

С.М.

Польчина д.б.н.; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича

Є.В.

Скрильник д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Д.Г.

Тихоненко д.с-г.н.; Харківський національний аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва

А.П.

Травлєєв д.б.н.; Дніпропетровський національний університет

Р.С.

Трускавецький д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

А.І.

Фатєєв д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

Ю.Л.

Цапко д.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

С.Г.

Чорний д.с.-г.н.; Миколаївський державний аграрний університет

 

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», протокол № 4 від 14.03.2014 р.

Збірник представлено

- на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua

- у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова»

- у виданні УРЖ «Джерело»  Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ)

Збірник індексується

наукометричною базою даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування)

Загальні вимоги до оформлення статей і архів останніх номерів можна знайти на сайті збірника: http://agrosoil.yolasite.com

Керівництво щодо написання наукової статті (поради аспіранту)

Ця книжка про те, якою має бути стаття у журналі, індексованому в наукометричних базах даних і включеному у перелік фахових видань, затверджений наказом МОН України.

Тут молодий науковець знайде відповіді на питання, які виникають у процесі написання і підготовки рукопису статті до наукового журналу – українського, або зарубіжного:

З чого почати?  Якою має бути структура статті?   Як скласти анотацію?

Як цитувати літературу і як оформити список літератури?

Як правильно описати об’єкт дослідження?   З чого має складатися основна частина рукопису?

Як формувати й описувати ілюстрації?   Як вибрати журнал?

Як підготувати (форматувати) рукопис за вимогами провідних журналів, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних?

У Додатки включено потрібні довідкові матеріали: перелік найбільш відомих у світі журналів у галузі ґрунтознавства й адреси потрібних веб-сайтів; інформація щодо наукометричних баз даних та індексів тощо.

 

Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.

Вимоги до написання й оформлення наукової статті для публікації у науковому журналі зібрано з відомих світових видань із ґрунтознавства, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. Крім викладення узагальнених формальних пунктів, що входять до типових інструкцій, автори книги висловлюють поради і пропозиції виходячи з власного багаторічного редакторського досвіду. Книгу рекомендовано як навчальний посібник, порадник і довідник для молодих науковців, які прагнуть набути досвіду і публікуватися в національних та іноземних індексованих журналах.

ISBN 978-617-7387-51-9

З питань реалізації видання:

Лактіонова Тетяна Миколаївна

Тел.: +38057-7041665

E-mail: tnlaktionova@ukr.net