АГРОХІМІЧНІ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення наукової проблеми з відтворення родючості ґрунтів Полісся і Лісостепу України шляхом оптимізації традиційних і альтернативних систем удобрення у польових сівозмінах, започатковано нові методологічні підходи розв’язання питання щодо відновлюваного землеробства, створення сучасного покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, визначено критерії захисту навколишнього природного середовища. Визначено, що розширене відтворення родючості ґрунту можливо отримати за систематичного застосування органічних і мінеральних добрив у помірних дозах, починаючи із 30-річного використання агрогрунтів із досягненням на кінець 5 ротації (2001-2010 рр.) середнього рівня гідролізованого азоту (91-94 мг/кг), підвищеного і високого рухомого фосфору (187-298 мг/кг) і середнього рівня рухомого калію (94-106 мг/кг). Для відтворення потенційної родючості ґрунтів встановлено перспективність застосування нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом (авторська розробка), внесених у дозах не більше 2-3 т/га, та доведено рівнозначну ефективність різних органічних наповнювачів – підстилкового гною, пташиного посліду, бурого вугілля, торфу перехідного і низинного, озерних сапропелів, а також ідентичність дії сорбентів – вермикуліту і перліту, та іонообмінників – цеоліту і сапоніту. Найвищу економічно доцільну продуктивність сівозміни на сірому лісовому ґрунті визначено за помірної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + N66P60K68)– 6,16 т/га з.о. та органічної (24 т/га гною) – 5,49 т/га з.о., але за сучасного ресурсного забезпечення перспективною є відновлювана система удобрення (6 т/га гною + N49P30K51 + побічна продукція) з продуктивністю 5,58 т/га з.о. За утилізації продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків на дерново-підзолистому грунті оптимальними є їх дози під зернові культури N50-100, просапні – N150-300. На чорноземі типовому за систематичного внесення рідкого гною свиней у сівозміні, насиченій кормовими культурами, оптимальні дози за вмістом загального азоту становлять 200-300 кг/га із продуктивністю – 8,2 т/га з.о. Ощадними встановлено низькі дози органо-мінеральних біоактивних добрив 2-3 т/га, що підвищували продуктивність сільськогосподарських культур до 5,0 – 7,2 т/га з.о. Удосконалено і розроблено сучасні системи застосування добрив для господарств різної спеціалізації, створено композиції нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, визначено ефективність застосування в системах удобрення біопрепаратів і стимуляторів росту рослин.

Рік: 

Автор: 

Дегодюк С.Е.