Аспірантура

 Завідуюча аспірантурою – кандидат с.-г.наук

Воротинцева Людмила Іванівна

Конт.телефони:+038 (057) 704-16-69, 050-278-33-62

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонують аспірантура і докторантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Інститут має ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо підготовки докторів філософії зі спеціальностей 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) та 091 Біологія (галузь знань 09 Біологія).

Підготовка докторів наук проводиться за спеціальністю 201 Агрономія. Термін навчання в аспірантурі – 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

Для іноземних громадян навчання виконується на договірних умовах.

Інститут має висококваліфікований кадровий склад для підготовки докторів філософії та докторів наук: 3 академіки, 1 член-кореспондент, 12 докторів наук, 6 професорів, 49 кандидатів наук.

Для якісної підготовки аспірантів та ви-конання ними дисертаційних досліджень Інститут має потужну матеріально-технічну базу. Функціонують дві атестовані вимірювальні (аналітичні) лабораторії: лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів та лабораторія органічних добрив та гумусу. У мережі дослідних установ Інституту є спеціальні полігони для проведення польових дослідів. Наукові підрозділи забезпечені ліцензійними програмами для виконання картографічних та графічних робіт, статистичної обробки результатів досліджень. Аспіранти у період навчання проходять стажування в науково-дослідних установах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.

Наукова бібліотека Інституту, фонд якої налічує понад 80 тис. примірників, у т.ч. 26 тис. періодичних видань, є унікальним зібранням літератури із спеціальностей, за якими навчаються аспіранти. Є доступ до електронних бібліотек. З використанням ліцензованої програми «ІРБІС» створено електронний каталог та власні бази даних книг, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, наукових звітів та ін., чим забезпечено вільний доступ аспірантів до бібліотечного фонду Інституту.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У 2019 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У 2019 РОЦІ

 

 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення з навчальних дисциплін зі спеціальності 201 Агрономія

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення  навчальних дисциплін зі спеціальності 091 Біологія

 

Довідки за телефоном +038(057) 704-16-69

Інформація для аспірантів 

Корисна інформація для аспірантів і докторантів.

 1. Експертна оцінка основних положень дисертації.
 2. Основні вимоги до дисертацій.
 3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у дисертації.
 4. Паспорти спеціальностей:

  06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика  (сільськогосподарські науки),

  06.01.04 - агрохімія (сільськогосподарські науки),

  03.00.18 - ґрунтознавство (біологічні науки).
 5. Фахові видання.
 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2019

Наукове керівництво аспірантами
Послуга Опис Фіксована ціна грн
кандидат наук рік 15524.70
доктор наук рік 19417.40
Доктор наук, професор рік 24539.00
доктор наук, професор, чл.-кор. (академік) рік 30673.70