Аспірантура

 Завідуюча аспірантурою – кандидат с.-г.наук

Воротинцева Людмила Іванівна

Конт.телефони:+038 (057) 704-16-69, 050-278-33-62

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонують аспірантура і докторантура з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

ПОВІДОМЛЕННЯ про набір до аспірантури на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями:

 • 091 Біологія (галузь знань  09 Біологія) за спеціалізацією ґрунтознавство;
 • 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізаціями агроґрунтознавство і агрофізика, агрохімія.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (очна денна форма навчання);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (очна (денна і вечірня) і заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної кампанії:

 • подання документів – з 23 липня до 23 серпня 2019 р.,
 • вступні іспити – 27 серпня – 7 вересня 2019 р.,
 • початок навчання в аспірантурі – 15 вересня 2019 р.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткові випробування (в разі необхідності).

ПОВІДОМЛЕННЯ про набір до докторантури на 2019 рік для здобуття наукового ступеня доктора наук

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” оголошує прийом до докторантури за спеціальністю 201 Агрономія.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 •   заяву на ім'я директора інституту;
 •  особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 •  2 фотокартки 3х4;
 •  список наукових праць і винаходів за напрямком докторської дисертації,  опублікованих після захисту кандидатської дисертації, та ксерокопії праць;
 •  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 • автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дисертаційної роботи, обґрунтування напрямку досліджень та план дослідницької роботи, інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для узагальнення та підготовки результатів досліджень до захисту;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

Розгорнута пропозиція включає:

1. Розгорнутий план дисертаційної роботи;

2. Обґрунтування напрямку досліджень та план дослідницької роботи:

- актуальність напрямку досліджень;  концепцію досліджень; мету, задачі, об’єкт, предмет досліджень; очікувану новизну; практичне значення роботи; отримані результати досліджень; інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Етапи та строки вступної кампанії:

 • Подача до лабораторії розгорнутої дослідницької пропозиції - до 15 липня 2019 р.;
 • початок прийому заяв і документів – з 16 липня до 17 серпня 2019 р.;
 • терміни зарахування вступників - до 15 вересня 2019 р.;
 • початок навчання в докторантурі - з 15 вересня 2019 р.

Інститут має ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо підготовки докторів філософії зі спеціальностей 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) та 091 Біологія (галузь знань 09 Біологія).

Підготовка докторів наук проводиться за спеціальністю 201 Агрономія. Термін навчання в аспірантурі – 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК У 2019 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У 2019 РОЦІ

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 201 Агрономія 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 091 Біологія

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Для іноземних громадян навчання виконується на договірних умовах.

Інститут має висококваліфікований кадровий склад для підготовки докторів філософії та докторів наук: 3 академіки, 1 член-кореспондент, 12 докторів наук, 6 професорів, 49 кандидатів наук.

Для якісної підготовки аспірантів та ви-конання ними дисертаційних досліджень Інститут має потужну матеріально-технічну базу. Функціонують дві атестовані вимірювальні (аналітичні) лабораторії: лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів та лабораторія органічних добрив та гумусу. У мережі дослідних установ Інституту є спеціальні полігони для проведення польових дослідів. Наукові підрозділи забезпечені ліцензійними програмами для виконання картографічних та графічних робіт, статистичної обробки результатів досліджень. Аспіранти у період навчання проходять стажування в науково-дослідних установах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.

Наукова бібліотека Інституту, фонд якої налічує понад 80 тис. примірників, у т.ч. 26 тис. періодичних видань, є унікальним зібранням літератури із спеціальностей, за якими навчаються аспіранти. Є доступ до електронних бібліотек. З використанням ліцензованої програми «ІРБІС» створено електронний каталог та власні бази даних книг, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, наукових звітів та ін., чим забезпечено вільний доступ аспірантів до бібліотечного фонду Інституту.

 

 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення з навчальних дисциплін зі спеціальності 201 Агрономія

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення  навчальних дисциплін зі спеціальності 091 Біологія

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 704-16-69; 050-278-33-62

e-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net

Інформація для аспірантів 

Корисна інформація для аспірантів і докторантів.

 1. Експертна оцінка основних положень дисертації.
 2. Основні вимоги до дисертацій.
 3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у дисертації.
 4. Паспорти спеціальностей:

  06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика  (сільськогосподарські науки),

  06.01.04 - агрохімія (сільськогосподарські науки),

  03.00.18 - ґрунтознавство (біологічні науки).
 5. Фахові видання.
 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на вересень 2019

Наукове керівництво аспірантами
Послуга Опис Фіксована ціна грн
кандидат наук рік 15524.70
доктор наук рік 19417.40
Доктор наук, професор рік 24539.00
доктор наук, професор, чл.-кор. (академік) рік 30673.70