М. В. Лісовий

Теоретичні основи адаптивного напряму у застосування агрохімікатів

Рік видання: 

Представлено теоретичні основи адаптивного напряму у застосуванні агрохімікатів, які ґрунтуються на комплексному урахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Параметризовано зміни основних показників чорнозему типового залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Наведено вплив короткострокового та довготривалого застосування добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агропотенціали їх продуктивності. Охарактеризовано зміни гідротермічних умов території досліджень та їх вплив на врожайність соняшнику та пшениці озимої. Продемонстровано можливість використання показника агропотенціалу продуктивності сільськогосподарських культур для визначення ефективності внесених добрив та спроможності ґрунту формувати додатковий обсяг основної та нетоварної продукції.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

13.02 грн

Методика нормативної грошової оцінки земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення

Рік видання: 

Методика нормативної грошової оцінки земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення розроблена відповідно до Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV. Методика ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) за агровиробничими групами ґрунтів України та виробничих нормативних витрат на вирощування зернових культур (без кукурудзи) з урахуванням сучасного рівня родючості ґрунтів. Впровадження методики в практику дасть можливість об’єктивно визначити базову ціну земельної ділянки, справедливий перерозподіл Земельної ренти через запровадження земельного податку та орендної плати з землю. Особливого значення методика набуває при створення інфраструктури обігу земель сільськогосподарського призначення, здійснення заставних (іпотечних) операцій із земельними ділянками, функціонування об’єктів оціночної діяльності. Розрахована на спеціалістів земельних відносин Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Департаменту агропромислового розвитку Обласних державних адміністрацій, Обласних регіональних філій ДП «Центр державного Земельного кадастру», ДП «Обласні науково-дослідні та проектні інститути землеустрою», Обласних філій ДУ «Держохорона» та об’єктів оціночної діяльності.

Ціна з ПДВ: 

36.77 грн

Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів.

Рік видання: 

Реєстр атестатів довгострокових стаціонарних польових дослідів підготовлено за результатами інвентаризації, яка проведена в 2005 році. Реєстр довгострокових стаціонарних польових дослідів складено вперше. До нього включено цінні в науковому відношенні стаціонарні польові досліди з вивчення комплексного впливу сівозмін, обробітку ґрунту, добрив, меліорантів на продуктивність сівозмін, родючість ґрунту та охорону довкілля.

Книга призначена для наукових працівників, педагогів і аспірантів із спеціальностей агрономія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство.

Ціна з ПДВ: 

15.21 грн

Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення)

Рік видання: 

Визначено пріоритетні напрями розвитку агрохімічного забезпечення землеробства, шляхи їх реалізації та науковий супровід у сучасних ринкових умовах. Розробка дозволить скласти програмний документ, який визначатиме систему агрохімічного обслуговування сільгоспвиробників, стимулюватиме впровадження сучасних ресурсо- й енергоощадних технологій виробництва та застосування агрохімікатів, визначатиме основні напрями розвитку вітчизняної сировинної бази та забезпечить високоефективне агрохімічне обслуговування. Реалізація цих заходів дозволить припинити деградаційні процеси в ґрунтах, створити умови для сталого розвитку усіх галузей рослинництва та поліпшити їх фінансово-економічний стан.

Розраховано на спеціалістів аграрного сектора, хімічної промисловості, комерційних структур, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

8.16 грн

Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротацією за основними ґрунтово-кліматичними зонами України (рекомендації)

Рік видання: 

Запровадження сучасних ефективних систем удобрення відповідає земельній реформі, яка передбачає докорінну зміну земельних відносин. У рекомендаціях викладено перспективні системи удобрення культур у сівозмінах з різною ротацією для умов Полісся, західного регіону, Лісостепу і Степу. Системи удобрення розраховані на високий рівень урожайності й економічну доцільність застосування мінеральних добрив та рекомендуються переважно для сільгосппідприємств із середнім і високим рівнем ресурсного забезпечення.

Рекомендації розраховані на спеціалістів-виробничників сільського господарства, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Ціна з ПДВ: 

12.00 грн

СТАЦІОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ/STATIONARY FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE

Рік видання: 

Видання STATIONARY  FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE («Стаціонарні польові досліди України» (Реєстр атестатів)) включає 89 польових дослідів, які проводять наукові установи Національної академії аграрних наук України в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України. Складено «Паспорт польового досліду» з короткою характеристикою: почтова адреса проведення досліду, e-mail, географічні координати, назва досліду, рік закладки, номер атестату, мета та завдання дослідження, назва ґрунту та його фізико-хімічна характеристика, схема досліду, культури сівозміни, основні наукові результати та перспективи дослідження, наукові керівники та виконавці польового досліду.

 

Ціна з ПДВ: 

634.29 грн

Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

Рік видання: 

У довіднику наведено інформацію про якість сільськогосподарської продукції залежно від ґрунтових та агрохімічних чинників. Наукові дослідження проводили згідно рішення Президії НААН України від 17.03.2010 р. (протокол № 5) на виконання положень Закону України 2про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» зі змінами від 23.07.2012 р. Актуальність даної розробки полягає в необхідності збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції відповідно Національних стандартів України. Нормативні кількісні показники якості продукції розроблено для всієї території України з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов вирощування культур.

Довідниково-нормативна інформація розрахована на спеціалістів аграрного сектору, науковців, аспірантів і студентів для прогнозування та одержання сільськогосподарської продукції високої якості.

Ціна з ПДВ: 

29.19 грн

Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)

Рік видання: 

В брошурі узагальнені найважливіші етапи формування агрохімічної служби в Україні. Наведені дані про соціально-економічні умови в період створення агрохімслужби, організаційний період, а також головні завдання новоствореної служби, стан ґрунтового  покриву та його еволюція в процесі сільськогосподарського використання, динаміка агрохімічних показників родючості. Наводяться практичні результати тісної співдружності наукових установ і агрохімічної служби, а також пропозиції щодо її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. Брошура розрахована на працівників агрохімслужби, науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року

Рік видання: 

Концепцію розроблено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 190 від 20.05.2011 р. та Рішення засідання Комітету з конкурсних торгів Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 2 від 04.08.2011 р.). У Концепції викладено загальну стратегію і пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва та переробної галузі на період до 2015 року. Визначено обсяги виробництва овочевої і баштанної продукції та обґрунтовано норми споживання овочів на одну людину. Реалізація положень концепції досягається за рахунок існуючого потенціалу сільгоспвиробників овочевої і баштанної продукції, впровадження новітніх технологій вирощування культур, удосконалення фінансово-кредитної політики інфраструктури ринку та експортно-імпортних операцій.

Концепцію розраховано на спеціалістів аграрного сектору і переробної галузі, наукових працівників і аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

10.60 грн

Лісовий Микола Вікторович

Лісовий Микола Вікторович
Д.С.-Г.Н., С.Н.С.
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Теоретичне і практичне обґрунтування агрохімічного забезпечення землеробської галузі в Україні;
  • Національні проекти та галузеві програми (зернові, олійні, овоче-баштанні та технічні культури);
  • Розроблення теорії взаємозв’язку між урожайністю, якістю с.-г. культур та властивостями ґрунту і мінеральними добривами з використанням методів математичного моделювання;
  • Розробка комп’ютерних програм щодо систем удобрення с.-г. культур та агротехнологій їх застосування з урахуванням сівозмін.

Членство в НААН, інших академіях (в т.ч. зарубіжних)

  • Член Президії УТГА;
  • Співголова підкомісії “Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи” УТГА, член ТК-142 «Ґрунтознавство»;
  • Член Російської асоціації сприяння польовим експериментам і дослідженням.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член Вченої ради “ІГА імені О.Н. Соколовського“ та заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01.

Переглянути видання: 

Сторінки