Н. Ф. Чешко

Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід

Рік видання: 

Монографія являє собою підсумок трьох десятирічь досліджень хіміко-термодинамічних характеристик, вимірюваних методом прямої потенціометрії у ґрунтах України в натурному стані. Широко вживані у ґрунтознавстві потенціали живлення рослин застосовані в роботі для кількісної оцінки рухомості у ґрунті елементів живлення (азоту, калію, кальцію тощо), а отже, доступності їх рослинам. В основу покладено поняття термодинамічної вигідності процесу переходу речовин у рухому форму, визначуваної шляхом порівняння потенціалу з константою рівноваги; використано також регресійний аналіз. Потенціали розглянуто як рушійні сили перебігу окремих оборотних процесів у визначеному напрямі. Особливу увагу приділено термодинамічній вигідності емісії азотвмісних газів з ґрунту та чинникам ґрунтової кислотності. Складені шкали оптимальних і критичних рівнів потенціалів ґрунтових процесів. Зокрема шкалу порогових значень ре+pH (потенціалу електронно-протонної рівноваги) для термодинамічної вигідності емісії окремих азотвмісних газів (закису азоту, окислів азоту, аміаку) в атмосферу; шкала дає змогу оцінити умови для емісії через експресне потенціометричне вимірювання безпосередньо в ґрунті in situ.

Містить детальне теоретичне обґрунтування разом із детальним викладенням методики вимірювання і розрахунку досліджуваних показників.

Розрахована на дослідницькі та навчальні установи.

Ціна з ПДВ: 

39.76 грн

Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку)

Рік видання: 

Концепцію розроблено за результатами узагальнень численних літературних джерел і багаторічних досліджень ННЦ ІҐА та інших наукових установ. У Концепції сформульовано основні принципи, сучасні методологічні та технологічні підходи у вирішенні проблем хімічної меліорації ґрунтів. Висвітлено географію, ґенезу та агроекологічні особливості ґрунтів, що потребують хімічної меліорації. Визначено місце, роль та перспективи меліорації ґрунтів як невід’ємної складової всієї системи інтенсивного землеробства. Наведено можливий вибір альтернативних заходів з меліорації хімічно деградованих ґрунтів. Наведено алгоритм організації робіт з меліорації ґрунтів, формування та удосконалення нормативно-методичної бази та інформаційного забезпечення. Завершується Концепція переліком актуальних і перспективних напрямів науково-дослідних робіт з проблем меліорації.

Ціна з ПДВ: 

48.60 грн

Підвищення родючості кислих і гігроморфних ґрунтів. Рекомендації

Рік видання: 

Рекомендації розроблено у відповідності ПНД «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» за завданням 01/36-13 «Розробити інноваційну систему управління родючістю кислих і гігроморфних ґрунтів в умовах зростання антропогенних та природних навантажень». У рекомендаціях наведено сучасні методи діагностики агроекологічного стану ґрунтів, які дозволяють суттєво підвищити оцінку їх якості і, на цій основі, розробляти відповідні управлінські заходи. Складовою частиною рекомендацій є: сучасні підходи до оптимізації рівня рухомого алюмінію в кислих ґрунтах, попередження утворення ущільнених залізо-акумулятивних горизонтів у профілі осушених заплавних мінеральних ґрунтів, покращення водно-повітряного режиму. Рекомендації призначено для використання в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного науково-технологічного центру охорони родючості ґрунтів, Державного агентства водних ресурсів України та нових агроформувань на гігроморфних та кислих ґрунтах.

Ціна з ПДВ: 

16.98 грн

Термодинамічні методи оцінювання азот-буферного статусу кислих і гігроморфних ґрунтів та емісійних втрат азоту. Методичні рекомендації.

Рік видання: 

Рекомендації розроблено за результатами науково-дослідних робіт, проведених у 2006-2010 рр. у рамках НТП УААН «Родючість, охорона і екологія ґрунтів». У рекомендаціях висвітлено методику оцінювання стабільн6ості у ґрунті сполук мінерального азоту та небезпеки азотної емісії. Базою для оцінювання є термодинамічна вигідність окремих азотних перетворень у ґрунтових умовах, характеризована ґрунтовими потенціалами, вимірюваними безпосередньо в ґрунті. Наведено методичну базу показників і параметрів термодинамічної стабільності мінеральних сполук азоту та термодинамічної вигідності емісії азоту з ґрунту для дерново-підзолистих і лучних ґрунтів. Рекомендації призначено для використання в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держземагенства, Центрдержродючості та інших відомств, а також для наукових досліджень і задач моніторингу.

Ціна з ПДВ: 

16.68 грн