Т. М. Лактіонова

Збірка ілюстрацій та анотацій до лекцій, прочитаних для слухачів курсів підвищення кваліфікації НААН в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у червні, липні 2021 року

Рік видання: 

До збірки включено всі лекції наукових співробітників Інституту, прочитані онлайн (на платформі ZOOM) для слухачів курсів із підвищення кваліфікації НААН з 29 червня до 2 липня 2021 року.  

Метою лекцій було представити наукові результати діяльності підрозділів Інституту за програмами наукових досліджень НААН, а також за тематикою пошукових робіт та досліджень, ініційованих українськими та зарубіжними організаціями. Розглянуто сучасні методи дослідження органічної частини ґрунту і складових гумусу, новітні технології управління ґрунтовим органічним вуглецем, сучасні хімічні методи діагностики азотного, фосфатного і калійного стану ґрунтів України і методи оперативної ґрунтово-рослинної діагностики. 

Книга I
Книга II

Систематизований перелік гармонізованих атрибутів бази даних «Ґрунти України». Інструкція для формування бази даних

Рік видання: 

Систематизований перелік атрибутів є посібником для створення наборів даних, які передаються до Українського Ґрунтового інформаційного центру з метою включення в єдину національну базу даних «Ґрунти України». Перелік ‒ реєстр атрибутів бази даних, створено за результатами інвентаризації даних наукових досліджень, накопичених у лабораторіях ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) та підпорядкованих йому дослідних установах. Перелік структуровано у чотирьох тематичних таблицях з описом атрибутів і методів їх вимірювання, та посиланнями на нормативні документи. Додано формати трансферних форм та правила їх заповнення і передавання до бази даних «Ґрунти України». Інструкцію призначено для використання науковими співробітниками в установах, які проводять дослідження ґрунтів і зацікавлені у створенні баз ґрунтових даних.

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та спеціалістів

Рік видання: 

У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним проблемам сучасної аграрної науки, у яких висвітлено теоретичні й практичні проблеми ґрунтознавства та агрохімії, сучасні підходи до регулювання живлення рослин та агрохімічного забезпечення агровиробництва. У збірник включено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання», що відбулася 27 травня 2020 року. Організаційний комітет конференції плекає надію, що публікація творчих наробків молодих науковців сприятиме розширенню обсягу інформації про ґрунти України.

Видання рекомендоване для наукових працівників, фахівців аграрного виробництва, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства.

Ціна з ПДВ: 

23.04 грн

Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины

Рік видання: 

Почвенно-технологическое районирование - новый вид районирования почвенного покрова, на основании которого вырабатываются агрономические требования к конструированию и эксплуатации почвообрабатывающих машин и орудий. В книге систематизирована информация о почвенно-климатических факторах, определяющих эффективность функционирования машинно-тракторных агрегатов. Составлены индивидуальные карты-факты различных фракций гранулометрического и структурного состава, плотности сложения, удельного сопротивления, влажности в момент обработки и другие, с помощью которых оценено текущее состояние пашни и ее пригодность для ведения интенсивных и сокращенных способов обработки, а также карты-прогнозы для определения предрасположенности почв к переуплотнению, распылению, абразии и другим негативным процессам. Обоснована и географически выявлена часть пашни, характеризующаяся неблагоприятными почвенно-технологическими условиями и распашку которой следовало бы прекратить. Сформулированы прикладные аспекты почвенно-технологического районирования, в том числе наиболее важный из них - агрономические требования к машинно-тракторным агрегатам и технологиям, исключающие машинную (физическую) деградацию почв. Обсуждаются вопросы использования почвенно-технологического районирования для нормирования механизированных полевых работ, контроля прочностных и реологических свойств и в целом экологизации технической политики в земледелии. В приложении приведена характеристика почвенно-технологических условий в природно-сельскохозяйственных районах, округах, провинциях, зонах и административных областях и другие справочные материалы. Книга предназначена для научных работников и преподавателей сельскохозяйственных вузов, а также для специалистов в области проектирования и эксплуатации почвообрабатывающей техники.

Ціна з ПДВ: 

35.00 грн

Система охорони від водної ерозії ґрунтів схилових територій степових агроландшафтів (науково-методичний посібник)

Рік видання: 

У посібнику висвітлюються проблеми ґрунтоводоохоронного екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва, орієнтованого на створення ґрунтоводоохоронної організації агроландшафту; як фундаменту формування систем землеробства незалежно від категорій землекористування і форм господарювання; розглядаються теоретичні і прикладні засади ґрунтоводоохоронної і екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно- гідрологічними показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і чинників, які порушують стійкість агроекосистеми.

Викладені методолгія та алгоритм розроблення оптимального співвідношення компонентів функціональних моделей ґрунтоводоохоронних агроландшафтів, методика кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі.

Вперше досліджена роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні-червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) волого-збереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації.

Досліджено ерозійно-гідрологічний процес втрат ґрунту від злив за методом їх моделювання. Виявлені провідні фактори втрат ґрунту , балковий водозбір диференційовано за ерозійно-гідрологічними фактоами та втратами стоку та змиву.

Посібник розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

95.20 грн

Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості ґрунту

Рік видання: 

Рекомендації щодо комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту включають спосіб розрахунку інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту, реєстр еталонних фізичних параметрів ґрунтів України, порядок і приклади розрахунків і оцінювання фізичної якості ґрунту.

Розрахунки інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту виконують згідно із запатентованими  авторами способом, який ґрунтується на визначенні агрофізичного потенціалу ґрунту за сімома фізичними характеристиками.

Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України у межах провінцій природно-сільськогосподарського районування сформовано на основі розрахунків за даними багатофункціональної повноцінної бази даних «Властивості ґрунтів України». Реєстр має слугувати довідковим документом для визначення фізичної якості будь-якого ґрунту певного гранулометричного складу у межах певної провінції і має бути заснованим для виявлення міри відхилення фізичної якості оцінюваного ґрунту від еталону. Ступінь відповідності еталону, як параметричну оцінку, рекомендовано застосувати у вирішенні практичних завдань щодо вибору сільськогосподарських культур, технологій їх вирощування, способів обробітку ґрунту, оцінювання екологічної безпечності меліорацій та економічної ефективності агроінвестування, розрахунків вартості земельних ділянок тощо.

Ціна з ПДВ: 

48.41 грн

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования)

Рік видання: 

Описана структура базы данных реляционного типа «Свойства почв Украины», созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского». БД состоит из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 2000 разрезов о факторах почвообразования. Сформулирован порядок пользования базой данных. В книгу включены методические наработки и примеры аналитического и картографического использования информации из базы данных в разных масштабах и, в том числе, для делегирования в другие БД и ГИС. В приложениях имеются формы электронных таблиц БД и все справочники БД (классификаторы). Методическая направленность книги поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию почвенных БД в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

Ціна з ПДВ: 

22.16 грн

Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты)

Рік видання: 

Обобщены имеющиеся в Украине данные о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород, описаны различные аспекты использования этих данных, в частности, для интерпретации, моделирования и прогноза свойств почв и миграционных процессов, для оценки предрасположенности почв к агрегации/деагрегации, сорбции/десорбции, деформации, абразии и другим явлениям, для разработки различных типов районирования. Оценено значение гранулометрического состава в плодородии почв.

В книге рассмотрены особенности пространственного распределения различных гранулометрических фракций, сопоставлен грансостав почв и пород и, тем самым, определена интенсивность преобразования почв в процессе их эволюции, описаны различные типы дифференциации почв по грансоставу в зональном, фациальном и ландшафтном направлениях, а также в их профилях. Рассчитан баланс тонкодисперсных элементов в почвах и обосновано предложение о выделении элювиально-иллювиального, метаморфически преобразованного in situ и смешанного типов дифференциации профиля.

Представлен широкий ряд педотрансферных функций (ПТФ), устанавливающих вид и тесноту связи грансостава практически со всеми свойствами почв, определен уровень надежности таких связей. На основании ПТФ описаны наиболее важные особенности почв, определяющие их способность к связыванию и миграции влаги и химических элементов.

Учитывая важность грансостава в плодородии почв, рассмотрена его роль в формировании благоприятности территории для ведения экономически эффективной земледельческой деятельности. Обоснован метод бонитировки почв, в основу которого положен гранулометрический состав.

В книге использованы материалы, собранные лабораторией геоэкофизики почв ННЦ «ИПА имени А.Н. Соколовского» в базе данных «Свойства почв Украины». Содержание базы данных, методы обработки данных и картографирования, а также справочный материал о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород Украины демонстрируются в приложении.

Книга предназначена для научных работников и преподавателей в области почвоведения, земледелия и агроэкологии.

Ціна з ПДВ: 

64.00 грн

Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур

Рік видання: 

В книге дана картографо-аналитическая характеристика почвенных гидрологических констант (максимальной гигроскопичности, влажности устойчивого завядания растений, влажности разрыва капиллярной связи, наименьшей и полной влагоемкости) и других водных свойств пахотных почв Украины. Описаны типы водного режима, баланс влаги и влияние режима увлажнения на агрономически важные свойства почв, предрасположенность к деградации, бонитетную оценку и другие характеристики. Проанализирована информация об увлажненности почв (в том числе о содержании доступной влаги) при возделывании озимой пшеницы, ячменя и сахарной свеклы. Агрономическое значение влагообеспеченности растений оценено с помощью новой единицы – влагодня, как количества дней в течение года, когда влажность почвы превышает влажность разрыва капиллярной связи, то есть, количества дней с запасом в корнеобитаемом слое почвы наиболее доступной растениям влаги. Влагообеспеченность оценена в соответствии с требованиями культур во время прохождения ими критических фаз развития – всходов, формирования продуктивных органов и других. Характерной особенностью влагообеспеченности культур в Украине является нарастание дефицита увлажнения с запада на восток и юго-восток, а также от начальных к последующим фазам вегетации растений. Обосновано положение о том, что допущенное в последние годы уменьшение площадей орошаемых земель в Украине, в том числе, в северной части Степи и Левобережной Лесостепи является ошибочным. В результате анализа отмечены природно-сельскохозяйственные провинции с наиболее и наименее благоприятными условиями влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. В приложении представлены оригинальные данные о потенциальной и реальной влагообеспеченности культур из базы данных «Свойства почв Украины».

Книга предназначена научным работникам и преподавателям высших учебных заведений в области почвоведения, агроэкологии и земледелия. 

Ціна з ПДВ: 

60.16 грн

Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України»

Рік видання: 

Описано структуру бази даних «Властивості ґрунтів України», створену в Лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», яка складається з дев’яти електронних таблиць, що містять інформацію про профільний розподіл властивостей ґрунтів у більше, ніж 1500 розрізах. Дано порядок користування базою даних. До інструкції включено довідковий нормативний матеріал для кодування параметрів (українською, російською та англійською мовами) і методологічні напрацювання щодо аналітичного та картографічного використання інформації з бази даних у різних масштабах. Методична спрямованість інструкції допоможе уніфікувати роботи зі створення, доповнення, обслуговування і використання баз даних властивостей ґрунтів у різних наукових та проектно-виробничих закладах, діяльність яких пов’язана з моніторингом та дослідженням ґрунтів України.

Інструкцію рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (протокол № 15 від 21 жовтня 2010 р.).

Ціна з ПДВ: 

109.20 грн

Сторінки