В. О. Белоліпський

Система організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах

Рік видання: 

Посібник ставить за мету розробку системи організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах. Складено паспорт умов природного потенціалу ґрунтів у басейні р. Айдар. Проведено геоморфологічний аналіз земель басейну, розраховано коефіцієнти безпеки рельєфу, виявлено домінівні типи ерозійно-гідрологічної мережі та їх площинні характеристики. За показниками середньо-максимальних витрат стоку дано оцінку інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом на 2-х ієрархічних рівнях – басейн-річки – система балкових водозборів, побудовано картосхеми ерозійного індексу (Еі) на різних рівнях ймовірності. Досліджено вплив співвідношення прогнозних (припустимих) та фактичних характеристик сполучень компонентів агроландшафту (рілля, схили більше 1о, поперечні лісосмуги) на фоні вмісту гумусу 3,5-5,5 % на витрати стоку. Проведено оцінювання ґрунто-водоохоронної здатності агроландшафтів території водозбору р. Айдар згідно з сучасною структурою посівних площ (2014-2018 рр). Удосконалено геоінформаційну оцінку природного потенціалу та ерозійно-гідрологічних ситуацій на прикладі басейну р. Євсуг та Ковсуг, де гідрологічні спостереження на водних об’єктах не проводяться, та апробовано територіальний аналіз за водозбірними зонами по течії річок та локальними водозбірними зонами (групами балкових водозборів). Визначено екологічну ефективність застосування схеми формування агроландшафтів на водозборах на 3-х рівнях (басейн річки - система балкових водозборів – балкові водозбори) як співвідносність розораності та ерозійного індексу, коефіцієнта екологічної небезпеки сівозмін та потенційного стоку. Розроблено комплекс протиерозійних заходів з урахуванням ерозійних індексів: екологічна організація (співвідношення компонентів агроландшафту: рілля, лісосмуги, кормові угіддя) в басейні малої річки; протиерозійні заходи в системі балкових водозборів.

Посібник рекомендовано науковцям, фахівцям землевпоряджувальних організацій та агрономічних служб агроформувань, викладачам та студентам аграрних навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

158.40 грн

Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом

Рік видання: 

У рекомендаціях висвітлюються проблеми оцінювання інтенсивності ерозійно-гідрологічних процесів на засадах басейнового принципу як передумови наукових основ просторової оцінки ерозійно-гідрологічних процесів і їх мінімізації в зоні Північного Степу України.

Обґрунтовано ймовірність прояву ерозійних процесів у басейні р. Сіверський Донець (деталізацією в р. Айдар: гідропости Білолуцьк, Курячівка, Старобільськ, Бахмутівка) в умовах циклічності прояву кліматичних умов; сформовано базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів у системі: басейн річки-балковий водозбір; визначено ймовірність прояву показників середньо-максимальних витрат стоку різної забезпеченості та розроблено відповідні картосхеми прояву ерозійно-гідрологічних процесів; побудовано гіперповерхні відгуку співвідношень компонентів сучасного агроландшафту та прогнозного їх стану в басейні малих річок на формування максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку на схили балкових водозборів та картосхему трансформації схилового стоку в малі річки.

Ціна з ПДВ: 

115.85 грн

Система охорони від водної ерозії ґрунтів схилових територій степових агроландшафтів (науково-методичний посібник)

Рік видання: 

У посібнику висвітлюються проблеми ґрунтоводоохоронного екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва, орієнтованого на створення ґрунтоводоохоронної організації агроландшафту; як фундаменту формування систем землеробства незалежно від категорій землекористування і форм господарювання; розглядаються теоретичні і прикладні засади ґрунтоводоохоронної і екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно- гідрологічними показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і чинників, які порушують стійкість агроекосистеми.

Викладені методолгія та алгоритм розроблення оптимального співвідношення компонентів функціональних моделей ґрунтоводоохоронних агроландшафтів, методика кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі.

Вперше досліджена роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні-червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) волого-збереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації.

Досліджено ерозійно-гідрологічний процес втрат ґрунту від злив за методом їх моделювання. Виявлені провідні фактори втрат ґрунту , балковий водозбір диференційовано за ерозійно-гідрологічними фактоами та втратами стоку та змиву.

Посібник розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

95.20 грн

Оцінка функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості та параметри його оптимізації

Рік видання: 

В рекомендаціях представлено методику кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі. Визначено роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні –червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоводоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) вологозбереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації. Рекомендації розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

31.87 грн