Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке»

Директор — Яковенко Максим Геннадійович

вул. Миру,1, с-ще Суха Балка, м. Торецьк, Донецька обл., 85299,тел.: (099) 700-65-80

Е-mail: donetskoe@ukr.net

Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке» створене на базі Донецької дослідної станції у 2006 році, діє на підставі Статуту.

Основні напрями діяльності Господарства:

 • Активне сприяння ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в роботі по проведенню наукових дослідів з використання регуляторів росту та розвитку, бентонітових глин, гумінових добрив, виробничої перевірки та впровадженню науково-технічних розробок і удосконалення систем удобрення сільськогосподарських культур та впровадження у виробництво ресурсозбережувальних технологій з вирощування сільськогосподарських культур в умовах схилового, рівнинного ландшафту та у системі лісових смуг з контурно-меліоративною системою землеробства;
 • Науковий супровід і дослідження ефективності дії добрив та регуляторів розвитку з ґрунтоохоронними технологіями на врожайність культур та родючість ґрунту;
 • Виробництво нових районованих сортів сільськогосподарських культур (гірчиця, ріпак, соя, сорго, льон);
 • Виробництво та реалізація молока, м`яса; вирощування молодняка великої рогатої худоби породи червона степова.

Інформація про стаціонарні та короткострокові польові досліди, виробничі досліди з апробації та впровадження завершених науково-дослідних робіт на землях

Лабораторія родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій

Завідувач лабораторії - кандидат с.-г. наук
Тютюнник Наталія Вікторівна

Tел.: +038(06247) 4-81-91

E-mail: ddcnnc@ukr.net
          

 

 

Основні напрями наукової діяльності 

 • Дослідження шляхів удосконалення технологічних рішень у системі обробітку ґрунту в умовах екологічно збалансованих агроландшафтів. Для вибору способу обробітку ґрунту враховуємо геоморфологічні та кліматичні характеристики східного Степу України, а також ступінь еродованості і заходи захисту ґрунтів від ерозії.
 • Основна мета – поліпшення якості основного ґрунту регіону - чорнозему звичайного
Послуги, які надає лабораторія
 • Обстеження стану земель та визначен-ня вмісту важких металів і поживних речовин у ґрунті і рослинах.
 • Визначення меж зон забруднення ґрунту біля відвалів вуглепереробки, териконів, збагачувальних фабрик та інших джерел забруднення ґрунту й атмосфери; розробка ефективних заходів щодо запобігання роз-повсюдження забрудників.
 • Протиерозійні технології обробітку ґрунту у польових та ґрунтозахисних сівозмінах екологічно збалансованих агроландшафтів.
 • Енергоощадні технології підготовки ґрунту під соняшник та ярі колосові культури.
 • Технології вирощування сільськогоспо-дарських культур у сівозміні за незбалансованого фосфорного режиму, що спрямовані на подолання або попередження проблем “зафосфачування” ґрунту.
 • Екологічне та агрохімічне оцінювання стану технологічно навантажених ґрунтів, фотосинтетичної активності рослин, збалансованості їх макро- і мікроелементного жив-лення та рівня надходження важких металів у рослини з метою підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції.
 • Система удобрення сільськогоспо-дарських культур польової сівозміни на чорноземі звичайному різного ступеня еродованості із застосуванням стимуляторів росту рослин.
 • Ґрунтовідновлювальні технології вирощування сільськогосподарських культур на еродованих землях, ремедіація та відновлен-ня родючості забруднених, деградованих та малопродуктивних земель з використанням монтморилонітових глин, сульфату заліза, кальцієвих меліорантів, соломи, мулу ставків, відходів тваринництва, регуляторів розвитку рослин.
 • Моніторинг ґрунтів та стану посівів сіль-ськогосподарських культур, для визначення шляхів збільшення врожайності, поступового відтворення родючості ґрунтів і підвищення ефективності використаних ресурсів.