ЛАБОРАТОРІЯ ГЕОЕКОФІЗИКИ ҐРУНІВ

Завідувач лабораторії - кандидат с.-г. наук,

с
тарший наук. співробітник

Пліско Ірина Владленівна

E-mail: irinachujan@gmail.com

Тел.: +038(057) 704-16-65

 

 

Провідні науковці

 1. Головний наук. співробітник, доктор біол. наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України -

  Медведєв Віталій Володимирович; 
 2. Старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. - Бігун Оксана Миколаївна
 3. Старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. -

   Лактіонова Тетяна Миколаївна.

Основні напрями наукової діяльності

 • Географічні інформаційні технології як засіб виявлення закономірностей зміни властивостей ґрунтів України у часі та просторі; моніторинг грунтів.
 • Просторова оцінка фізичних параме-трів ґрунту як критерію стану екосистеми в природних та антропогенно перетворених умовах.
 • Зв’язок між агротехнологічними заходами і знаряддями для обробітку ґрунту в землеробстві та фізичними характеристиками грунту.
 • Методологія агрофізичного обстеження земельних ділянок для обґрунтування точного землеробства.
 • Бонітування і грошова оцінка ґрунтів за параметрами ґрунту, клімату і технологічними характеристиками земельної ділянки.
 • Визначення інвестиційної привабливості орних земель України.
 • БД «Властивості ґрунтів України.
 • Удосконалення критеріїв і параметрів для оцінювання фізичної деградації орних ґрунтів.
 • Методологічні та практичні підходи до просторово-диференційованої системи регулювання якості ґрунтів

Найвагоміші результати досліджень

 • Удосконалена методика бонітування та грошової оцінки орних грунтів України.
 • База даних «Властивості ґрунтів України».
 • Концепція організації і функціонування моніторингу грунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду.
 • Ґрунтово-технологічне районування земель сільськогосподарського призначення.
 • Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями грунтів.
 • Спосіб комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту (патент).
 • Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України – довідник для оцінювання їх фізичної якості.
 • Методика визначання неоднорідності властивостей ґрунту у межах земельної ділянки для обґрунтування точного обробітку ґрунту.
 • Агроекологічна оцінка земель України з метою раціонального розміщення сільськогосподарських культур
Публікації
 
 • Медведев В.В., Лактионова Т.Н., Донцова, Л.В. Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. Харьков: Апостроф, 2011. 
 • Медведев В.В., Лактионова Т.Н. Гранулометрический состав почв Украины. (Генетический, экологический и агрономический аспекты). Харьков: Апостроф, 2011.
 • Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция. Итоги. Задачи. (2-ое пересмотр. и дополн. изд.). Харьков: Городская типография, 2012. 
 • Медведев В.В. Физическая деградация черноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение. Харьков: Городская типография, 2013.
 • Медведев В.В. Физические свойства и обработка почв в Украине. Харьков: Городская типография, 2013. 
 • Медведєв В.В., Пліско І.В., Бігун О.М. Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки). Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014.
 • Медведєв В.В., Пліско І.В. Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти: заходи з охорони і підвищення родючості. Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015.
 • Медведєв В.В. Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку. Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015
 • Медведєв В.В., Пліско І.В., Бігун О.М., та ін. Оптимальні агрофізичні властивості посівного шару як агровимоги до передпосівного обробітку. Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016.
Веб-сайт лабораторії:

www.SoilGeoEcoPhyslab.yolasite.com

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на грудень 2017

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності керування агровиробництвом
Послуга Опис
Заощадження добрив і пально-мастильних матеріалів під час агровиробництва на землях з неоднорідним ґрунтовим покривом за рахунок впровадження прийомів точного землеробства Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис Фіксована ціна грн
З грошової оцінки земель канд. наук 109.12
З грошової оцінки земель доктор наук 136.48
Визначення фізичних властивостей ґрунтів
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення твердості ґрунту 72.90
Визначення вологості ґрунту (гігроскопічна волога) 108.21
Визначення щільності твердої фази ґрунту пікнометричним методом 136.25
Визначення водопроникності ґрунту приладом ПВН Виїзд до поля не враховано 364.16
Визначення водопроникності ґрунту трубками Качинського Виїзд до поля не враховано 214.40
Картографічні матеріали атласу "Властивості ґрунтів України"
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Ґрунти України 150.00
Гранулометричний склад ґрунтів 150.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Фактор дисперсності 90.00
Структурність ґрунтів 90.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 90.00
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50 см) 90.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Водний режим ґрунтів 90.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 90.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 90.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 90.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 90.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 90.00
Запас гумусу в ґрунтах 90.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 90.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 90.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 90.00
Дренованість ґрунтів 90.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 90.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 90.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 90.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 90.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 90.00
Природно-сільськогосподарське районування України 90.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 90.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі HTML 1680.00
Картографічні матеріали у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Гранулометричний склад ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Фактор дисперсності 300.00
Структурність ґрунтів 700.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 750.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Водний режим ґрунтів 300.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 300.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 300.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 300.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 300.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 600.00
Запас гумусу в ґрунтах 600.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 300.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 600.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 300.00
Дренованість ґрунтів 300.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 600.00
Бонітет ґрунтів у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 500.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 600.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 500.00
Природно-сільськогосподарське районування України 750.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 800.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі ГІС 11000.00