ЛАБОРАТОРІЯ ГЕОЕКОФІЗИКИ ҐРУНТІВ ІМЕНІ АКАДЕМІКА НААН В.В. МЕДВЕДЄВА

Завідувач лабораторії - доктор с.-г. наук,
с
тарший науковий співробітник
Пліско Ірина Владленівна

E-mail: irinachujan@gmail.com
Тел.: +038(057) 704-16-65

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Провідні науковці

 1. Старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. - Бігун Оксана Миколаївна
 2. Старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук – Крилач Світлана Іванівна
  Бібліометричні профілі та сторінки:
  orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
 3. Науковий співробітник - Накісько Світлана Геннадіївна 
  Бібліометричні профілі та сторінки:
  orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
 4.  Молодший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук - Уваренко Катерина Юріївна
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Найбільш вагомі результати досліджень

Основні публікації

 • Географічні інформаційні технології як засіб виявлення закономірностей зміни властивостей ґрунтів України у часі та просторі; моніторинг грунтів.
 • Просторова оцінка фізичних параме-трів ґрунту як критерію стану екосистеми в природних та антропогенно перетворених умовах.
 • Зв’язок між агротехнологічними заходами і знаряддями для обробітку ґрунту в землеробстві та фізичними характеристиками грунту.
 • Методологія агрофізичного обстеження земельних ділянок для обґрунтування точного землеробства.
 • Бонітування і грошова оцінка ґрунтів за параметрами ґрунту, клімату і технологічними характеристиками земельної ділянки.
 • Визначення інвестиційної привабливості орних земель України.
 • Гармонізація БД «Властивості грунтів України» з конструктивними особливостями глобальних грунтово-інформаційних систем;
 • Удосконалення критеріїв і параметрів для оцінювання фізичної деградації орних ґрунтів.
 • Методологічні та практичні підходи до просторово-диференційованої системи регулювання якості ґрунтів
 • Удосконалена методика бонітування та грошової оцінки орних грунтів України.
 • База даних «Властивості ґрунтів України».
 • Концепція організації і функціонування моніторингу грунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду.
 • Ґрунтово-технологічне районування земель сільськогосподарського призначення.
 • Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями грунтів.
 • Спосіб визначення особливо цінних грунтів.
 • Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями грунтів.
 • Ґрунтово-технологічне районування земель сільськогосподарського призначення.
 • Реєстр еталонних фізичних параметрів орних грунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості орних грунтів.
 • Спосіб комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту.
 • Методика визначення неоднорідності властивостей ґрунтів на земельній ділянці для обґрунтування точного обробітку ґрунту.
 • Методика побудови електронних картосхем властивостей грунтів з використанням БД та ГІС
 • Спосіб агроекологічної оцінки земель України з метою раціонального розміщення сільськогосподарських культур.
 1. Медведев В.В., Лактионова Т.Н., Донцова Л.В. Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. – Х.: Апостроф, 2011. – 224 с.
 2. Медведев В.В., Лактионова Т.Н. Гранулометрический состав почв Украины. (Генетический, экологический и агрон. аспекты). – Х.: Апостроф, 2011. – 292 с.
 3. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция. Итоги. Задачи. (2-ое пересмотренное и дополненное издание). – Х.: Городская типография, 2012. – 550 с.
 4. Медведев В.В. Физическая деградация черноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение. – Х.: Городская типография, 2013. – 324 с.
 5. Медведев В.В. Физические свойства и обработка почв в Украине. – Х.: Городская типография, 2013. – 224 с.
 6. Медведєв В.В., Пліско І.В., Бігун О.М. Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки). – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – 186 с.
 7. Медведєв В.В., Пліско І.В. Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти: заходи з охорони і підвищення родючості. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 144 с.
 8. Медведєв В.В. Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 200 с.
 9. Медведев В.В. Агро- и экофизика почв. – Saarbrucken, Deutschland: LAP Lamdert Academic Publishing,  2015. – 315 с.
 10. Медведєв В.В., Пліско І.В., Бігун О.М., Шейко С.М., Накісько С.Г., Крилач С.І., Бородін А.Л. Оптимальні агрофізичні властивості посівного шару як агровимоги до передпосівного обробітку. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2016. – 196 с.
 11. Медведєв В.В. Про деякі дискусійні і невирішені проблеми в дослідженнях грунтів. Харків: Стиль-принт, ННЦ ІГА, 2017. 188 с..

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на травень 2022

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Заощадження добрив і пально-мастильних матеріалів під час агровиробництва на землях з неоднорідним ґрунтовим покривом за рахунок впровадження прийомів точного землеробства Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З грошової оцінки земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З грошової оцінки земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
Визначення фізичних властивостей ґрунтів
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення твердості ґрунту 99.66
Визначення вологості ґрунту (гігроскопічна волога) 147.93
Визначення щільності твердої фази ґрунту пікнометричним методом 186.27
Визначення водопроникності ґрунту приладом ПВН Виїзд до поля не враховано 497.84
Визначення водопроникності ґрунту трубками Качинського Виїзд до поля не враховано 293.11
Визначання структурно- агрегатного складу грунту ситовим методом у модифікації Н.І.Саввінова Виїзд до поля не враховано 205.69
Визначення щільності будови грунту Виїзд до поля не враховано 205.69
Картографічні матеріали атласу "Властивості ґрунтів України"
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Ґрунти України 150.00
Гранулометричний склад ґрунтів 150.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Фактор дисперсності 90.00
Структурність ґрунтів 90.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 90.00
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50 см) 90.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Водний режим ґрунтів 90.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 90.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 90.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 90.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 90.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 90.00
Запас гумусу в ґрунтах 90.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 90.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 90.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 90.00
Дренованість ґрунтів 90.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 90.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 90.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 90.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 90.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 90.00
Природно-сільськогосподарське районування України 90.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 90.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі HTML 3360.00
Картографічні матеріали у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Ґрунти України 3200.00
Гранулометричний склад ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Фактор дисперсності 300.00
Структурність ґрунтів 700.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 750.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Водний режим ґрунтів 300.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 300.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 300.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 300.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 300.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 600.00
Запас гумусу в ґрунтах 600.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 300.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 600.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 300.00
Дренованість ґрунтів 300.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 600.00
Бонітет ґрунтів у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 500.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 600.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 500.00
Природно-сільськогосподарське районування України 750.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 800.00
Придатність ріллі України для вирощування маловимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 500.00
Придатність ріллі України для вирощування вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 500.00
Питомий опір ґрунту плугу під час основного обробітку, кгс/см2 500.00
Районування орних земель за потребами в організації обробітку ґрунту 500.00
Районування орних земель за вимогами до інтенсивності механічного обробітку 500.00
Районування орних земель за потенціалом грунтів до оптимізації фізичних властивостей 500.00
Районування орних земель за загрозою розпилення під час обробітку 500.00
Районування орних земель за загрозою переущільнення механізмами 500.00
Районування орних земель за впливом на абразію ґрунтообробних робочих органів 500.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі ГІС 18550.00
Оцінювання якісного стану грунтів земельних ділянок
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Визначення агровиробничих груп грунтів, балів бонітету та приналежності до категорії особливо цінних земель грунтів земельної ділянки на підставі архівних картографічних матеріалів 1000.00
Оцінювання якісного стану грунтів земельної ділянки з виїздом на об’єкт Розраховується індивідуально
Нові карти у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Придатність ріллі України для вирощування маловимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 300.00
Придатність ріллі України для вирощування вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 300.00
Ґрунти України 2500.00
Питомий опір ґрунту плугу під час основного обробітку, кгс/см2 300.00
Районування орних земель за потребами в організації обробітку ґрунту 500.00
Районування орних земель за вимогами до інтенсивності механічного обробітку 500.00
Районування орних земель за потенціалом грунтів до оптимізації фізичних властивостей 500.00
Районування орних земель за загрозою розпилення під час обробітку 500.00
Районування орних земель за загрозою переущільнення механізмами 500.00
Районування орних земель за впливом на абразію ґрунтообробних робочих органів 500.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі ГІС 5900.00