ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Завідувач лабораторії – кандидат біол. наук
Маклюк Олена Іванівна

Е-mail: maklyukelena@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

 

 

 

Провідний науковець
Найдьонова Оксана Євгеніївна - кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Основні напрями наукової діяльності

 • Роль ґрунтових мікроорганізмів та окремих їх угруповань у трансформації речовин і формуванні родючості ґрунтів у різних агроекосистемах.
 • Біодіагностика ґрунтів. Оцінювання впливу природних факторів та антропогенних навантажень на біологічний стан ґрунтів.
 • Деградація біологічних властивостей ґрунту (біологічна деградація).
 • Дослідження ефективності нових біопрепаратів у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Найвагоміші результати досліджень

 • Комплексна оцінка біологічного стану мікробної системи ґрунту та її трансформації в інноваційних системах землеробства. 
 • Колекція чистих бактеріальних культур роду Bacillus з дослідженими агрономічно корисними властивостями, що є біоагентами для розробки нових біопрепаратів.
 • Рекомендації для спеціалістів сільськогосподарських підприємств і керівників господарств «Застосування бактеріальних препаратів у ресурсоощадних агротехнологіях на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України”.
 • Наукове забезпечення раціонального використання мікробіологічних ресурсів ґрунту в зонах органічного виробництва сільськогосподарської продукції: Концепція органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення) (колективне наукове видання).

З 2012 р. співробітники лабораторії мікробіології ґрунтів ННЦ ІГА стали членами Європейської Федерації Мікробіологічних Товариств (FEMS).

Публікації
 • Атлас придатності ґрунтів України для ор-ганічного землеробства (зональні аспекти). Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Концепція органічного землеробства (грунтово-агрохімічне забезпечення). За ред. С.А. Балюка і О.І. Маклюк. Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Стратегія збалансованого використання, відтворення й управління ґрунтовими ресур-сами України (Розділ 5.8 Оптимізація біологіч-ного стану ґрунту). Київ: Аграрна наука, 2012.
 • Раціональне використання ґрунтових ре-сурсів і відтворення родючості ґрунтів: ор-ганізаційно-економічні, екологічні й норма-тивно-правові аспекти: кол. моногр. Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • П’ять патентів на корисну модель.

Послуги, які надає підрозділ у рамках своєї діяльності

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на травень 2017 р.

Послуга Опис Фіксована ціна грн Індексована ціна грн
Підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок новітніх агроприйомів застосування біологічних препаратів Розраховують індивідуально
Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 10–20 % за рахунок оптимального застосування біологічно активних мікроелементів Від 20 грн. за 1 га
Збереження ефективної родючості ґрунту в умовах його забруднення пестицидами та важкими металами з використанням моніторингу біологічної активності ґрунту на полях агропідприємств Від 15 грн. за 1 га
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів канд. наук 42.45
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів доктор наук 53.91
Визначення амоніфікаційної активності 193.82
Визначення дегідрогеназної активності 163.06
Визначення інвертазної активності 168.19
Визначення фізіологічного та таксономічного складу мікроорганізмів ґрунту 745.43
Визначення нітрифікаційної активності 275.86
Визначення поліфенолоксидазної активності 56.19
Визначення токсичності ґрунту 269.94
Визначення пероксидазної активності 86.62
Визначення целюлозоруйнівної активності 254.13
Відбір мікробів-стимуляторів 1340.61
Визначення фітотоксичних властивостей ґрунтових мікроорганізмів 1337.50
Ґрунти України 750.00
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50см) 200.00
Визначення рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами (NРК) та реакції ґрунтового розчину (рНсол) з наданням результатів у вигляді звіту від 15 грн. за 1 га