ЛАБОРАТОРІЯ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завідувач лабораторії - кандидат с.-г. наук
Коляда Валерій Петрович

Е-mail:koliadavalerii@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69
Моб.  Тел.  +38(068)06461864; +38(099)0948247

Завантажити презентацію лабораторії

 

 

Провідні науковці

Ачасова Алла Олександівна –к.б.н.,доцент, ст.наук. співробітник
моб. +38(063)8534373. E-mail: alsisa971@gmail.comt

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Шевченко Микола Вікторович - доктор с.-г.наук, доцент, ст.наук.співробітник
Тел. +38(0572) 99-78-10, E-mail: zemlerobstvo@knau.kharkov.ua
ORCID ID – https://orcid.org/0000-0003-4915-1435

Круглов Олександр Вікторович - кандидат геол. наук, ст.наук. співробітник
моб. +38(096)3393398, E-mail: alex_kruglov@ukr.net,
ORCID ID – https://orcid.org/0000-0003-2663-0935

Основні напрями наукової діяльності

 • Створення наукового підґрунтя державної природоохоронної політики з питань захисту ґрунтів від ерозії і дефляції.
 • Оцінка ризику ерозійних процесів та ступеня ерозійної деградації ґрунтів.
 • Моніторинг водної та вітрової ерозії грунтів
 • Розробка та впровадження ландшафтно-адаптованих протиерозійних заходів.
 • Опрацювання теоретичних і прикладних аспектів охорони і раціонального використання ґрунтів з урахуванням чинників ерозії ґрунтів як розрахункової основи проектування ґрунтозахисних агроландшафтів в умовах аграрної реформи.

Найвагоміші результати досліджень

 • Геосистемна методологія регулювання ерозійних процесів.
 • Система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення від ерозії та дефляції в сучасних умовах.
 • Технологія ґрунтозахисної оптимізації сільськогосподарських земель з урахуванням особливостей рельєфу в сучасних умовах господарювання.
 • Методика та комп’ютерна технологія ґрунтоохоронної експертизи проектів землеустрою.
 • Методика кількісної оцінки та моніторингу ерозійно небезпечних земель (ґрунтів) методами дистанційного зондування на гео-інформаційних принципах.
 • Визначення еродованості ґрунтів за ступенем їхнього гумусоутворювального потенціалу.
 • Сучасні (новітні) технології захисту ерозійно та дефляційно небезпечних земель основних ґрунтово-кліматичних зон України для землекористувачів різної форми власності.
 • Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні.
Публікації
 •  Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні. За ред. С.А.Балюка та Л.Л.Товажнянського. Харків: НТУ «ХПІ», 2010.
 • Методичні рекомендації з прогнозування прояву пилових бур в Україні. Тімченко Д.О., Гічка М.М., Коляда В.П. та ін. Харків: Друкарня ФОП Бродовський І.В., 2010.
 • Куценко М.В. Теоретичні основи організаціїї системи охорони грунтів від ерозії в Україні: Монографія. – Харків: Zебра, 2016. - 221 с.
 • Valerii Koliada, Olga Koliada, Serhii Chuhaiev, Liubov Korchashkina (2019) Comparing an efficiency of eroded soils restoration in north-western Ukrainian Polissya  / Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development//Vol. 19, Issue 1, 2019 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 pp. (WoS) http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_1/volume_19_1_2019.pdf
 • Achasov А. B., Achasova A. A., Titenko A. V. Soil erosion by assessing hydrothermal conditions  of  its  formation // Global Journal  of Environmental Science and Management, Volume 5, Special Issue, 2019, P. 12-21  https://www.gjesm.net/article_35437.html
 • Круглов О., Меньшов О., Назарок П., Коляда Л., Коляда В., Ачасова А. Магнітна сприйнятливість ґрунту у складі ерозієзнавчих досліджень // Вісник Київського національного університету. Сер. Геологія. №2 (85). 2019. – с.59-64. http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.08
 • О. Menshov, O. Kruglov, S. Vyzhva, P. Nazarok, P. Pereira and T. Pastushenko  (2018). Magnetic methods in tracing soil erosion,  Kharkov Region, Ukraine. Stud. Geophys. Geod., 62 681- 696.
 •  Achasov А., Achasova A., Siedov A. The use of digital elevation models for detailed mapping of slope soils//  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» . - № 50. -  2019. – C.77-90 https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/13304
 • Презентація виступу на Глобальному симпозіумі ФАО з ерозії ґрунтів, 15-17 травня 2019, Рим. https://www.slideshare.net/ExternalEvents/soil-protection-from-erosion-o...

ГРУПА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ

Провідний науковець

Биндич Тетяна Юріївна- доктор біол. наук, ст.наук. співробітник, ст.наук. співробітник

Е-mail: tanyabyndych@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Основні напрями наукової діяльності

 • Дистанційний моніторинг стану сільськогосподарських посівів. Дозволяє отримувати актуальну інформацію про стан посівів протягом всього вегетаційного періоду.
 • Комплексне ґрунтове обстеження території господарства за допомогою дистанційних та наземних методів. Передбачає кілька етапів.
 • Грутове обстеження з використанням методів ДЗЗ. Сучасний метод дослідження у грунтознавстві - дозволяє зменшити кількість ґрунтових зразків, економити час та витрат на аналізи ґрунту. Іншою перевагою є безперервність і актуальність отриманих даних;
 • Впровадження систем точного землеробства – економія добрив, підвищення врожайності на неоднорідних ділянках полів. 
 • Лабораторія створює картограми поживних речовин для кожного конкретного поля на основі супутникових даних та лабораторно-аналітичних досліджень.
 • Ґрунтові аналізи виконуються в надсучасній лабораторії, створеній в рамках партнерства з компанією Soil Cares Research (Нідерланди).
 • Цифрове тематичне картографування земель сільськогосподарського значення за даними космічного знімання. 
 • Електронні цифрові карти дозволяють
 • провести аналіз умов вирощування; 
 • сільськогосподарських культур для кожного поля;
 • оптимізувати виробництво з метою отримання максимального прибутку, а також раціонального використання ресурсів території;
 • проводити облік і аналіз наслідків несприятливих погодних умов та явищ, за допомогою даних дистанційного зондування землі (площі полеглості посівів, вимерзання ділянок, забруднення)
 • Визначення площі еродованих ґрунтів: 
 • для грошової оцінки земельних ділянок;
 • для оцінки втрат врожаю;
 • для оптимізації структури посівних площ

Найвагоміші результати досліджень 

 • Методичні рекомендації з коригування ґрунтово-картографічних матеріалів за допомогою космічної зйомки;
 • Методичні рекомендації з картографування ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою космічної зйомки;
 • Методика кількісної оцінки ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою методів дистанційного зондування;
 • Методика кількісної оцінки структури ґрунтового покриву на основі космічної зйомки.

 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Експертиза ґрунтового покриву на основі ГІС-технологій Розраховують індивідуально
Експрес-оцінка ерозійної небезпеки земель та оптимізація ґрунтозахисних заходів внутрішньогосподарського землеустрою Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
Картографічні матеріали у форматі ГІС
Послуга Опис Фіксована ціна грн
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50см) 500.00