ЛАБОРАТОРІЯ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Завідувач лабораторії – кандидат с.-г.наук, доцент
Хромяк Василь Михайлович 

 

Роб.тел. (факс): (0642) 52-71-19; 
E-mail: nsc.issar@gmail.com

 

 

 

Провідні науковці
Белоліпський Валерій Олександрович - доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Тарасов Валерій Іванович - канд. с.-г.наук, старший науковий співробітник
 
 
 
Основні напрями наукової діяльності
 • Розробка методів картування еродованих земель для сучасного землеустрою степових агроландшафтів.
 • Просторова оцінка ерозійно-гідрологічних процесів та їх мінімалізація на основі басейнової концепції.
 • Розробка теорії яроутворення на улоговинній мережі схилових земель та методологія їх стабілізації.
 • Розробка системи оцінювання рівнів забруднення сільськогосподарських культур за різного вмісту важких металів у ґрунті.
 • Розробка науково-організаційних підходів та ринково орієнтованого інструментарію випробування експериментального виробництва та консалтінгового супроводу трансферу інноваційних технологій і продук-ції в агропромисловому комплексі.
 • Формування колекції зразків генофонду гороху і нуту та їх ефективне використання.
Найвагоміші наукові розробки
 • Комплекс агромеліоративних заходів із захисту мочаристих і еродованих ґрунтів. 
 • Спосіб оцінювання еродованості ґрунтів в агроландшафтах геодезичними та фітоіндикаційними методами. 
 • Методика екологічного обґрунтування раціональної ґрунтоводоохоронної структури посівних площ (на прикладі Луганської області). 
 • Методика оцінювання та оптимізації функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості. 
 • Технології вирощування озимої пшениці та соняшника в грунтово-кліматичних умовах Луганської області.
Публікації
 • Белоліпський В.О. Грунтоохоронна оптимізація агроландшафтів: Навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2012.
 • Булыгин С.Ю., Белолипский В.А. Почвоводоохранная оптимизация агроландшафтов: монография. Киев: Аграрна наука, 2012. 
 • Тарасов В.І. Теоретичні основи яроутворення за сучасних умов землекористування для Північного Степу України. Харків, 2016.
 • Белоліпський В.О., Полулях М.М. Система охорони від водної ерозії ґрунтів схилових територій степових агроландшафтів. Харків, 2016.
Основні послуги, які надає лабораторія
 • Наукові консультації та надання інформації і методик з питань оцінки ґрунтозахисного устрою с.-г. угідь агроландшафту.
 • Розробка ґрунтоохоронних комплексів і технологій для фермерських господарств та орендних ділянок.
 • Науково-практичні рекомендації щодо агротехніки у рослинництві.
 • Підбирання вихідних форм для селекції гороху і нуту. 
 • Оцінювання рівнів забруднення ґрунту та сільськогосподарських культур.