ЛАБОРАТОРІЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач лабораторії - Тютюнник Наталія Вікторівна

Tел.: +038(06247) 4-81-91

E-mail: ddcnnc@ukr.net

          

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності 
 • Дослідження шляхів удосконалення технологічних рішень у системі обробітку ґрунту в умовах екологічно збалансованих агроландшафтів. Для вибору способу обробітку ґрунту враховуємо геоморфологічні та кліматичні характеристики східного Степу України, а також ступінь еродованості і заходи захисту ґрунтів від ерозії.
 • Основна мета – поліпшення якості основного ґрунту регіону - чорнозему звичайного
Послуги, які надає лабораторія
 • Обстеження стану земель та визначен-ня вмісту важких металів і поживних речовин у ґрунті і рослинах.
 • Визначення меж зон забруднення ґрунту біля відвалів вуглепереробки, териконів, збагачувальних фабрик та інших джерел забруднення ґрунту й атмосфери; розробка ефективних заходів щодо запобігання роз-повсюдження забрудників.
 • Протиерозійні технології обробітку ґрунту у польових та ґрунтозахисних сівозмінах екологічно збалансованих агроландшафтів.
 • Енергоощадні технології підготовки ґрунту під соняшник та ярі колосові культури.
 • Технології вирощування сільськогоспо-дарських культур у сівозміні за незбалансованого фосфорного режиму, що спрямовані на подолання або попередження проблем “зафосфачування” ґрунту.
 • Екологічне та агрохімічне оцінювання стану технологічно навантажених ґрунтів, фотосинтетичної активності рослин, збалансованості їх макро- і мікроелементного жив-лення та рівня надходження важких металів у рослини з метою підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції.
 • Система удобрення сільськогоспо-дарських культур польової сівозміни на чорноземі звичайному різного ступеня еродованості із застосуванням стимуляторів росту рослин.
 • Ґрунтовідновлювальні технології вирощування сільськогосподарських культур на еродованих землях, ремедіація та відновлен-ня родючості забруднених, деградованих та малопродуктивних земель з використанням монтморилонітових глин, сульфату заліза, кальцієвих меліорантів, соломи, мулу ставків, відходів тваринництва, регуляторів розвитку рослин.
 • Моніторинг ґрунтів та стану посівів сіль-ськогосподарських культур, для визначення шляхів збільшення врожайності, поступового відтворення родючості ґрунтів і підвищення ефективності використаних ресурсів.