НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ СТЕПУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

У дисертації викладено наукові основи сталого управління зрошуваними ґрунтовими ресурсами Степу України на сучасному етапі розвитку меліорації, що ґрунтується на застосуванні системного підходу, сутністю якого є цілісне дослідження та управління взаємопов’язаною системою «зрошувальні, підґрунтові води – ґрунт – сільськогосподарська культура»; дослідженні комплексу взаємопов’язаних блоків-складових – інформаційного, нормативного, техноло¬гічного, економічного та організаційного; прийнятті просторово-диференційованих управлінських рішень щодо раціонального та збалансованого використання зрошуваних ґрунтових ресурсів на підставі комплексного оцінювання еколого-агромеліоративного стану земель та постійному їх коригуванні з урахуванням тактичних та оперативних цілей системи. Стале управління передбачає перехід до нової стратегії управління зрошуваними ґрунтовими ресурсами та землекористуванням, яка б збалансовувала стан природних екосистем та потреби суспільства, забезпечувала оптимальні параметри показників зрошуваних ґрунтів. Удосконалено методичні підходи до обстеження та комплексного оцінювання стану зрошуваних земель, що полягають у застосуванні інтегрованого екосистемного підходу, методів дистанційного зондування, доповненні переліку оціночних показників. Для комплексного оцінювання стану зрошуваних земель як основи диференційованого їх використання розроблено методичні підходи, що ґрунтуються на суміщенні наявної інформації з різних джерел з використанням ГІС та визначенні постачальної і підтримувальної екосистемних послуг ґрунтів. Встановлено закономірності розвитку ґрунтових процесів та спрямованості змін показників родючості чорноземів звичайних і темно-каштанових ґрунтів залежно від меліоративного навантаження та тривалості зрошення. Зі зміною агроландшафтних умов, зниженням антропогенного навантаження (зменшенням зрошувальних норм на 30-50 %, вилученням зі зрошення) ґрунт починає еволюціонувати до нового якісного стану із набуттям інших параметрів показників та режимів функціонування. Розроблено прогнозні моделі еволюції чорнозему звичайного за зрошення мінералізованою водою та за вилучення його зі зрошення. Запропоновано систему оцінювання стійкості ґрунтів до розвитку деградаційних процесів за зрошення. Розроблено комплекс просторово-диференційованих комплексних заходів з раціонального використання та підвищення родючості зрошуваних ґрунтів з урахуванням еколого-агромеліоративного стану земель, ґрунтово-меліоративних умов території як складової системи сталого їх управління.

Рік: 

Автор: 

Воротинцева Л.І.