СЕКТОР МІКРОБІОЛОГІЇ ҐРУНТІВ

Завідувач сектора – кандидат біол. наук, старший науковий співробітник
Старченко Олена Іванівна

Е-mail: elena.starchenkoua@gmail.com
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ
Провідний науковці
Найдьонова Оксана Євгенівна - кандидат біол. наук, старший науковий співробітник
 
Основні напрями наукової діяльності
 • Роль ґрунтових мікроорганізмів та окремих їх угруповань у трансформації речовин і формуванні родючості ґрунтів у різних агроекосистемах.
 • Біодіагностика ґрунтів. Оцінювання впливу природних факторів та антропогенних навантажень на біологічний стан ґрунтів.
 • Деградація біологічних властивостей ґрунту (біологічна деградація).
 • Дослідження ефективності нових біопрепаратів у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Найвагоміші результати досліджень

 • Комплексна оцінка біологічного стану мікробної системи ґрунту та її трансформації в інноваційних системах землеробства. 
 • Колекція чистих бактеріальних культур роду Bacillus з дослідженими агрономічно корисними властивостями, що є біоагентами для розробки нових біопрепаратів.
 • Рекомендації для спеціалістів сільськогосподарських підприємств і керівників господарств «Застосування бактеріальних препаратів у ресурсоощадних агротехнологіях на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України”.
 • Наукове забезпечення раціонального використання мікробіологічних ресурсів ґрунту в зонах органічного виробництва сільськогосподарської продукції: Концепція органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення) (колективне наукове видання).

З 2012 р. співробітники лабораторії мікробіології ґрунтів ННЦ ІГА стали членами Європейської Федерації Мікробіологічних Товариств (FEMS).

Публікації
 • Атлас придатності ґрунтів України для органічного землеробства (зональні аспекти). Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Концепція органічного землеробства (грунтово-агрохімічне забезпечення). За ред. С.А. Балюка і О.І. Маклюк. Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • Стратегія збалансованого використання, відтворення й управління ґрунтовими ресур-сами України (Розділ 5.8 Оптимізація біологіч-ного стану ґрунту). Київ: Аграрна наука, 2012.
 • Раціональне використання ґрунтових ре-сурсів і відтворення родючості ґрунтів: ор-ганізаційно-економічні, екологічні й норма-тивно-правові аспекти: кол. моногр. Харків: Смугаста типографія, 2015.
 • П’ять патентів на корисну модель.

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на серпень 2022

Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Наукова експертиза ефективності біопрепаратів Розраховують індивідуально
Діагностика деградаційних процесів за біологічними показниками грунту, забрудненого пестицидами, важкими металами, тощо. Від 15 грн. за 1 га
Діагностика живлення та підвищення врожайності сільськогосподарських культур
Послуга Опис
Комплексна діагностика біологічної активності грунтів Від 20 грн. за 1 га
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів канд. наук "Розраховують індивідуально"
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів доктор наук "Розраховують індивідуально"
З питань застосування біологічних методів в умовах ведення органічного виробництва канд. наук "Розраховують індивідуально"
Визначення стану мікрофлори ґрунту та його біологічної активності
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення амоніфікаційної активності 334.07
Визначення дегідрогеназної активності 281.05
Визначення інвертазної активності 289.90
Визначення фізіологічного та таксономічного складу мікроорганізмів ґрунту 1284.79
Визначення нітрифікаційної активності 475.47
Визначення поліфенолоксидазної активності 96.85
Визначення токсичності ґрунту 465.26
Визначення пероксидазної активності 149.30
Визначення целюлозоруйнівної активності 438.02
Відбір мікробів-стимуляторів 2310.64
Визначення фітотоксичних властивостей ґрунтових мікроорганізмів 2305.29
Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Моделювання та розробка технологічного процесу біоремедіації нафтозабруднених ґрунтів відповідно до ґрунтово-кліматичних умов Розраховується індивідуально
Визначення якості механічної рекультивації нафтозабруднених грунтів за біологічними показниками. Надання рекомендацій щодо відновлення біологічної активності ґрунту Розраховується індивідуально