PDF versionЗавантажити прайс

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Створення (оновлення) районних ґрунтових карт та карт екологічних ресурсів і нормативної продуктивності сільськогосподарських культур (1 район обл.) Розраховують індивідуально
Ґрунтово-агрохімічне обстеження полів (господарств) з наданням відповідної аналітичної та картографічної інформації й інформації щодо ресурсних можливостей земель за природною і ефективною родючістю (не менш, ніж 1000 га) Від 80 грн. за 1 га
Оперативний моніторинг стану посівів (полів) з використанням дистанційно пілотованих літальних апаратів (ДПЛА) площею від 100 до 1000 га з одержанням обробленого фотографічного та картографічного матеріалів Від 20 грн. за 1 га
Польове обстеження еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель за показниками якості зрошуваних вод, рівня і мінералізації підґрунтових вод, якості с.-г. продукції, властивостей ґрунтів (сольового складу, забруднення токсинами, стану та ін.) Від 80 грн. за 1 га
Польове обстеження ґрунтово-агрохімічного стану земель. Розробка рекомендацій щодо поліпшення стану та родючості ґрунтів Від 70 грн. за 1 га
Наукова експертиза ґрунтового покриву на підставі архівних картографічних матеріалів Від 7 грн. за 1 га
Наукова експертиза якості та родючості ґрунтів на підставі архівних картографічних матеріалів Від 20 грн. за 1 га
Експертиза ґрунтового покриву (з виїздом на об’єкт) Розраховують індивідуально
Експертиза ґрунтового покриву на основі ГІС-технологій Розраховують індивідуально
Експрес-оцінка ерозійної небезпеки земель та оптимізація ґрунтозахисних заходів внутрішньогосподарського землеустрою Розраховують індивідуально
Наукова експертиза (оцінка) змін родючості ґрунтів 9320.63
Обстеження порушених і рекультивованих земель, надання рекомендацій щодо проведення технічного та біологічного етапів рекультивації земель, оцінювання якості проведення рекультиваційних робіт Розраховують індивідуально
Наукова експертиза (оцінка) потреби внесення необхідної кількості макроелементів живлення 2330.43
Моделювання та розробка технологічного процесу біоремедіації нафтозабруднених ґрунтів відповідно до ґрунтово-кліматичних умов Розраховується індивідуально
Визначення якості механічної рекультивації нафтозабруднених грунтів за біологічними показниками. Надання рекомендацій щодо відновлення біологічної активності ґрунту Розраховується індивідуально
Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Наукова експертиза ефективності біопрепаратів Розраховують індивідуально
Рослинна діагностика рівня азотного живлення пшениці озимої хлорофіл-метром «SPAD–502 Plus» з наданням рекомендацій щодо позакореневого підживлення посівів для гарантованого одержання продовольчого зерна високої якості Від 10 грн. за 1 га
Агрохімічний супровід застосування мінеральних добрив під планові показники врожаю та якості зерна пшениці озимої за результатами комплексної ґрунтово-рослинної діагностики Від 25 грн. за 1 га
Надання рекомендацій щодо удобрення сільськогосподарських культур за результатами визначення фактичного вмісту поживних речовин (NРК) і реакції ґрунтового розчину (рНсол). Очікуваний економічний ефект від підвищення врожайності – 400–1200 грн/га Від 25 грн. за 1 га
Підвищення ефективності керування агровиробництвом за рахунок впровадження комп’ютерної програми „Інформаційно-аналітична система організації та управління сільськогосподарським виробництвом” 2400.00
Залучення місцевих сировинних ресурсів для виробництва рідких та твердих органічних та комплексних органо-мінеральних добрив (строк виконання – до 6 міс.) Від 50000 грн.
Заощадження добрив і пально-мастильних матеріалів під час агровиробництва на землях з неоднорідним ґрунтовим покривом за рахунок впровадження прийомів точного землеробства Розраховують індивідуально
Діагностика деградаційних процесів за біологічними показниками грунту, забрудненого пестицидами, важкими металами, тощо. Від 15 грн. за 1 га
Ресурсозбережувальні технології підвищення родючості кислих ґрунтів (авторський супровід і довгостроковий контроль їхньої ефективності) Розраховують індивідуально
Фітомеліоративне окультурювання кислих ґрунтів (авторський супровід і довгостроковий контроль ефективності) Розраховують індивідуально
Розроблення бізнес-планів, бізнес-проєктів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проєктів виробництва продукції рослинництва за різними технологіями вирощування Розраховують індивідуально
Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур за результатами агрохімічного обстеження полів (NРК, рНсол, гумус) від 30 грн. за 1 га
Визначення рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами (NРК) та реакції ґрунтового розчину (рНсол) з наданням результатів у вигляді звіту від 15 грн. за 1 га
Агрохімічне обстеження поля (NРК, рНсол, гумус) з наданням результатів у вигляді звіту від 20 грн. за 1 га
Діагностика живлення та підвищення врожайності сільськогосподарських культур
Заголовок Опис
Комплексна діагностика біологічної активності грунтів Від 20 грн. за 1 га
Ґрунтова діагностики запасів мінерального азоту (NН4 + NО3) в шарі 0–60 см з наданням рекомендацій щодо удобрення або підживлення сільськогосподарських культур Від 15 грн. за 1 га
Підвищення окупності калійно-фосфорних мінеральних добрив на основі точної діагностики стану родючості ґрунтів Від 20 грн. за 1 га
Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ Розраховують індивідуально
Функціональна рослинна діагностика живлення сільськогосподарських і плодово-ягідних культур (оперативне визначення необхідності й розробка рекомендацій з позакореневого підживлення рослин макро- й мікроелементами) Розраховують індивідуально
Послуги зі стандартизації та метрології
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Розроблення нормативних документів різних рівнів та видів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ, технічні регламенти, методики вимірювання тощо), включаючи методичну допомогу в їх подальшій атестації/реєстрації/обліку Розраховують індивідуально
Технічний переклад міжнародних і європейських стандартів, ураховуючи термінологічну специфіку в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів Розраховують індивідуально
Проведення нормоконтролю, метрологічної експертизи, оформлення та редагування нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, СОУ, ТУ, ТР, тощо) і науково-дослідної документації (дисертаційні роботи, звіти про науково-дослідну роботу, тощо) Розраховують індивідуально
Розроблення пакету документів для акредитації лабораторії або підтвердження її компетентності в проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища згідно із чинними вимогами Розраховують індивідуально
Створення стандартних зразків складу (агрохімічних показників), включаючи організаційний, науково-методичний і технічний супровід цих робіт Розраховують індивідуально
Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого (ГСЗУ 163.1-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 163.2-2015) 1 зразок 500г 1588.67
Проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань для оцінювання якості виконання аналітичних робіт у сфері контролю стану ґрунтів Розраховують індивідуально
ГСЗУ 163.3-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) темно-каштанового важкосуглинкового солонцюватого ґрунту (1 зразок 300 г) 1588.67
ГСЗУ 163.4-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) сірого лісового важкосуглинкового ґрунту (1 зразок 300 г) 1588.67
ГСЗУ 163.6-2019 Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему опідзоленого важкосуглинкового (1 зразок 300 г) 1588.67
Оформлення матеріалів на одержання охоронних документів на наукові розробки й авторські твори
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Оформлення документів на отримання патентів, корисних моделей 1552.56
Оформлення документів на подачу заявки на отримання Знаку для товарів і послуг 1288.25
Оформлення документів на отримання свідоцтва з охорони авторського права на твір 386.68
Проведення лекцій і консультацій
Заголовок Опис
З родючості ґрунтового покриву доктор наук "Розраховують індивідуально"
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів канд. наук "Розраховують індивідуально"
З біологічної діагностики ґрунтів і використання біопрепаратів доктор наук "Розраховують індивідуально"
З грошової оцінки земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З грошової оцінки земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
З рекультивації земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З рекультивації земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
З питань переходу та ведення органічного виробництва канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань переходу та ведення органічного виробництва доктор наук "Розраховують індивідуально"
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань стандартизаційного та метрологічного забезпечення робіт у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів доктор наук "Розраховують індивідуально"
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проєктування канд. наук "Розраховують індивідуально"
З питань бізнес-планування й аграрного інноваційно-інвестиційного бізнес-проєктування доктор наук "Розраховують індивідуально"
З родючості ґрунтового покриву кандидат наук "Розраховують індивідуально"
З питань застосування біологічних методів в умовах ведення органічного виробництва канд. наук "Розраховують індивідуально"
Послуги з аналізування ґрунтів, рослин і води
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова 158.96
Визначення рухомих сполук фосфору та калію за методом Мачигіна 296.85
Визначення органічної речовини 259.79
Визначення групового складу гумусу 1590.03
Визначення доступної (лабільної) органічної речовини ґрунту за методом М. А. Єгорова 797.01
Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті 288.43
Визначення вмісту карбонатів методом В. Є. Соколовича за МВВ 31-497058-021-2005 181.40
Визначення ємності вбирання ґрунтів 589.43
Визначення нітратів і обмінного амонію в ґрунтах 244.34
Визначення нітратного азоту в ґрунтах 127.58
Визначення гідролітичної кислотності 86.08
Визначення гранулометричного (зернистого) складу ґрунту 840.38
Визначення мікроагрегатного складу ґрунту 708.80
Визначення рН водної витяжки 64.42
Визначення загальних форм азоту, фосфору, калію в рослинах 762.42
Визначення рН сольової витяжки 81.96
Визначення фосфору у воді 122.66
Визначення вмісту важких металів у воді 97.23
Приготування витяжки для визначення вмісту рухомих форм важких металів 134.29
Приготування витяжки для визначення вмісту міцнофіксованих форм важких металів 133.87
Визначення вмісту важких металів на приладі Сатурн-4 26.61
Визначення кальцію і магнію на приладі С-115М1 38.04
Визначення нітратного азоту на приладі СФ-46 47.61
Визначення натрію і калію на полуменевому фотометрі 24.04
Визначення гігроскопічної вологи 70.55
Підготовка ґрунту до аналізування (роздрібнювання до стану пудри – 20 г) 187.18
Визначення якості рослинної продукції на приладі ІЧС-4250 48.34
Визначення катіонно-аніонного складу водяної витяжки 494.77
Визначення вмісту мікроелементів і важких металів у рослинних зразках 200.44
Визначення стану мікрофлори ґрунту та його біологічної активності
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Визначення амоніфікаційної активності 334.07
Визначення дегідрогеназної активності 281.05
Визначення інвертазної активності 289.90
Визначення фізіологічного та таксономічного складу мікроорганізмів ґрунту 1284.79
Визначення нітрифікаційної активності 475.47
Визначення поліфенолоксидазної активності 96.85
Визначення токсичності ґрунту 465.26
Визначення пероксидазної активності 149.30
Визначення целюлозоруйнівної активності 438.02
Відбір мікробів-стимуляторів 2310.64
Визначення фітотоксичних властивостей ґрунтових мікроорганізмів 2305.29
Визначення буферності ґрунту
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Визначення кислотно-основної буферності ґрунту 346.54
Визначення калій-буферності ґрунту 360.69
Визначення фосфат-буферності ґрунту 443.26
Визначення фізичних властивостей ґрунтів
Заголовок Опис Індексована ціна грн
Визначення твердості ґрунту 99.66
Визначення вологості ґрунту (гігроскопічна волога) 147.93
Визначення щільності твердої фази ґрунту пікнометричним методом 186.27
Визначення водопроникності ґрунту приладом ПВН Виїзд до поля не враховано 497.84
Визначення водопроникності ґрунту трубками Качинського Виїзд до поля не враховано 293.11
Визначання структурно- агрегатного складу грунту ситовим методом у модифікації Н.І.Саввінова Виїзд до поля не враховано 205.69
Визначення щільності будови грунту Виїзд до поля не враховано 205.69
Картографічні матеріали атласу "Властивості ґрунтів України"
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Ґрунти України 150.00
Гранулометричний склад ґрунтів 150.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Фактор дисперсності 90.00
Структурність ґрунтів 90.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 90.00
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50 см) 90.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 90.00
Водний режим ґрунтів 90.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 90.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 90.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 90.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 90.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 90.00
Запас гумусу в ґрунтах 90.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 90.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 90.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 90.00
Дренованість ґрунтів 90.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 90.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 90.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 90.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 90.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 90.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 90.00
Природно-сільськогосподарське районування України 90.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 90.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі HTML 3360.00
Інші карти у форматі HTML
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст мікроелементів - Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Pb, Ni (8 картосхем) – в орному шарі ґрунтів України 50.00
Природний вміст рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів України 20.00
Природний вміст рухомого калію в орному шарі ґрунтів України 20.00
Картографічні матеріали у форматі ГІС
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Ґрунти України 3200.00
Гранулометричний склад ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій піску (> 0,05 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричних фракцій пилу (0,05—0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Вміст гранулометричної фракції мулу (< 0,001 мм) у першому генетичному горизонті ґрунтів 500.00
Фактор дисперсності 300.00
Структурність ґрунтів 700.00
Щільність будови ґрунтів (рівноважна) у шарі 10-50 см 750.00
Відхилення фактичної щільності ґрунтів від оптимальної (у шарі 10-50см) 500.00
Вологість в’янення рослин у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Польова (найменша) вологоємність у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Діапазон активної вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Відносна доступність вологи у першому генетичному горизонті ґрунтів 600.00
Водний режим ґрунтів 300.00
Насиченість основами верхнього шару ґрунтів 300.00
Ємність обміну катіонів у верхньому шарі ґрунтів 300.00
Сума обмінних основ (Ca, Mg, Na, K) у верхньому шарі ґрунту 300.00
Реакція ґрунтового розчину рН (H2O) 300.00
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів 600.00
Запас гумусу в ґрунтах 600.00
Внутрішня енергія гумусу в ґрунтах 300.00
Стійкість ґрунтів до забруднення і міграції забруднювачів 600.00
Інтенсивність емісії СО2 із ґрунтів в атмосферу 300.00
Дренованість ґрунтів 300.00
Бонітети орних ґрунтів України (за чинною методикою 1992 р.) 600.00
Бонітет ґрунтів у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Бонітет земель у балах (за оновленою методикою бонітування ННЦ ІҐА) 600.00
Індекс фізичного стану ґрунтів 500.00
Частковий бонітет земель (озима пшениця), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (озиме жито), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (ячмінь), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (кукурудза), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (цукрові буряки), у балах 600.00
Частковий бонітет земель (соняшник), у балах 600.00
Середньозважений кут нахилу орних земель 500.00
Природно-сільськогосподарське районування України 750.00
Ґрунтово-технологічне районування ріллі України за сприятливістю до мінімального й нульового обробітку 800.00
Придатність ріллі України для вирощування маловимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 500.00
Придатність ріллі України для вирощування вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 500.00
Питомий опір ґрунту плугу під час основного обробітку, кгс/см2 500.00
Районування орних земель за потребами в організації обробітку ґрунту 500.00
Районування орних земель за вимогами до інтенсивності механічного обробітку 500.00
Районування орних земель за потенціалом грунтів до оптимізації фізичних властивостей 500.00
Районування орних земель за загрозою розпилення під час обробітку 500.00
Районування орних земель за загрозою переущільнення механізмами 500.00
Районування орних земель за впливом на абразію ґрунтообробних робочих органів 500.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі ГІС 18550.00
Інші карти у форматі ГІС
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Природний вміст мікроелементів - Cu, Zn, Co, Mo, Cr, Mn, Pb, Ni (8 картосхем) – в орному шарі ґрунтів України 500.00
Природний вміст рухомого фосфору в орному шарі ґрунтів України 100.00
Природний вміст рухомого калію в орному шарі ґрунтів України 100.00
Стажування в лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Вивчення теоретичних аспектів канд. наук 109.12
Вивчення теоретичних аспектів доктор наук 136.48
Спільне виконання робіт 42,45 (канд. наук), + вартість 1 зразка 109.12
Наукове керівництво аспірантами
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
кандидат наук рік 20213.80
доктор наук рік 25281.30
Доктор наук, професор рік 31950.60
доктор наук, професор, чл.-кор. (академік) рік 39936.80
Оцінювання якісного стану грунтів земельних ділянок
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Визначення агровиробничих груп грунтів, балів бонітету та приналежності до категорії особливо цінних земель грунтів земельної ділянки на підставі архівних картографічних матеріалів 1000.00
Оцінювання якісного стану грунтів земельної ділянки з виїздом на об’єкт Розраховується індивідуально
Нові карти у форматі ГІС
Заголовок Опис Фіксована ціна грн
Придатність ріллі України для вирощування маловимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 300.00
Придатність ріллі України для вирощування вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 300.00
Ґрунти України 2500.00
Питомий опір ґрунту плугу під час основного обробітку, кгс/см2 300.00
Районування орних земель за потребами в організації обробітку ґрунту 500.00
Районування орних земель за вимогами до інтенсивності механічного обробітку 500.00
Районування орних земель за потенціалом грунтів до оптимізації фізичних властивостей 500.00
Районування орних земель за загрозою розпилення під час обробітку 500.00
Районування орних земель за загрозою переущільнення механізмами 500.00
Районування орних земель за впливом на абразію ґрунтообробних робочих органів 500.00
Всього за атлас "Властивості ґрунтів України" у форматі ГІС 5900.00