Рада молодих вчених

Загальна інформація

Голова Ради – Крилач Світлана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів.

Заступник голови Ради –  Гетманенко Вікторія Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії органічних добрив і гумусу.

Секретар Ради – Уваренко Катерина Юріївна, науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів.

Мета та напрями діяльності ради

Метою Ради є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів.

Основними завданнями Ради є наступні:

- сприяння взаємодії між адміністрацією Інституту та молодими вченими;

- стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

- консультативна підтримка молодих вчених з питань науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;

- участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України;

- сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, виконанні перспективних наукових проектів;

- подання пропозицій до Вченої Ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

- сприяння активній участі представників молодих вчених у різних напрямах діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;

- збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

- сприяння отриманню оперативної інформації про проведення наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях; - допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;

- здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених;

- сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають при проведенні науково-дослідних робіт, в освітній діяльності; - участь у періодичному перегляді, оновленні освітньо-наукових програм, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти, аналіз зауважень та пропозицій здобувачів щодо покращення якості освітнього процесу в Інституті;

- участь в роботі групи із забезпечення якості освіти в Інституті;

- організація співпраці з молодими вченими та фахівцями інших наукових установ та вищих навчальних закладів, промислових підприємств, в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями; організація співпраці із науковими організаціями Харківщини, України, близького та далекого зарубіжжя;

- здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради і які не заборонені статутом ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» та чинним законодавством України.

Контакти

Адреса: 61024, Харків - 24, вул. Чайковська, 4.

Тел./факс: + 038(057) 704-16-69

Е-mail: svetlana.krylach@gmail.com

 

  

 

 

 

Статут

Звіти

Фотогалерея