ВІДДІЛ НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІННОВАЦІЙ ТА КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Завідувач відділу – кандидат економ. наук

Анісімова Ольга Вікторівна

Е-mail: anisimova_o.v@ukr.net;

Моб. тел.: +38(099) 05-32-941;

Роб. тел.: +038(057) 704-16-68

 

 

Провідні науковці

Парасочка Інна Федорівна - кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Е-mail: inna.parasochka2@gmail.com

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Моб.тел.: +38(067) 59-60-554; +38 (050) 04-58-993

Левін Аркадій Яковлевич - головний фахівець з інтелектуальної власності, координатор міжнародної діяльності Інституту

Е-mail: alevin@ukr.net;

Моб. тел.: +38(067) 722-67-34;

Роб. тел.: +038(057) 704-13-41

Лактіонова Тетяна Миколаївна -кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Е-mail: tnlaktionova@ukr.net;

Моб. тел.: +38(095) 401-11-07

Горякіна Вікторія Миколаївна - науковий співробітник

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Основні напрями науково-економічної та маркетингової діяльності

 • Розробка методичних підходів та підго-товка до трансферу інноваційних технологій сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Організація та проведення маркетингових досліджень щодо вивчення потенційнихі перспективних ринків збуту, динаміки й специфіки попиту на науково-технічну продукцію Інституту.
 • Обґрунтування техніко-економічних показників наукових розробок і платних послуг, які надає Інститут.
 • Проведення наукових досліджень з питань комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Розроблення бізнес-планів, бізнес-проектів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проектів.
 • Патентно-кон’юнктурні дослідження за актуальними темами державних замовлень та на замовлення організацій, підприємств і установ;
 • Оформлення патентів України на винаходи і корисні моделі та проведення державної реєстрації об’єктів авторського права (комп’ютерних програм, баз даних, літературних наукових творів, картографічних матеріалів тощо).
 • Проведення оцінювання вартості службових об’єктів права інтелектуальної власно-сті та укладання договорів щодо розпорядження майновими та немайновими правами на такі об’єкти (авторські договори, ліцензійні договори, угоди на передачу майнових прав, договори на трансфер технологій тощо).
 • Рекламно-інформаційна діяльність;
 • Технічне супроводження веб-сайту Інституту - http://issar.com.ua
 • Проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

Основні напрями міжнародної діяльності

 • Супроводження діяльності Інституту, як координатора від України, пов’язаної зі співробітництвом з Глобальним ґрунтовим партнерством (ФАО);
 • Здійснення заходів, спрямованих на вступ Інституту до Міжнародної мережі грунтово-інформаційних організацій;
 • Сприяння у налагодженні співробітництва Інституту із закордонними партнерами та просування наукових розробок за кордон;
 • Участь у міжнародних наукових проектах; підготовка угод з міжнародного науково-технічного співробітництва; пропозицій щодо закордонних стажувань;
 • Підвищення іміджу Інституту та його провідних учених в англомовному науковому просторі;
 • Пошук та виконання наукових проектів, комерційних міжнародних угод, інших пропозицій закордонних Замовників; супроводження підготовки проектів для участі в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020»;
 • Забезпечення участі Інституту в галузевих міжнародних організаціях; підготовка англомовних рекламно-інформаційних матеріалів.
Інша діяльність відділу
 • Підготовка та видання Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство». Збірник засновано Інститу-том у 1966 році (свідоцтво про державну ре-єстрацію КВ №20942-10742Пр) для публікації наукових статей за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук. Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 29.12.2014 №1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогоспо-дарські і біологічні науки за спеціальностями: 03.00.18 – ґрунтознавство (біол. науки); 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (с.-г. науки); 06.01.04 – агрохімія (с.-г. науки). З часу заснування загальна кількість випусків становить 85; починаючи з 2013 року повні тексти статей публікуються на Веб-сайті - www.agrosoil.yolasite.com.
 • Організація роботи наукової бібліотеки Національного наукового центру «Ін-ститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Бібліотека заснована 1956 року і на сьогодні її фонд нараховує біля 80 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної та довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства й агрохімії, а також суміжних наук – геології, гідрології, геоморфології, біохімії, агроекології, мікро-біології, фізіології рослин та інших. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства та агрохімії: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, В.Р. Вільямса, О.Н. Соколовського, інших. Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань з приватних бібліотек співробітників Інституту – академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського, О.М. Можейка, О.М. Грінченка, відомих вчених Г.С. Гриня, В.Д. Кисіля, О.О. Кірєєва. Виняткову цінність має періодика, яка представлена у читальному залі бібліотеки і налічує 26200 примірників наукових журналів. Бібліотека має вагомий фонд енциклопедичних видань. З 2013 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу, формуються власні бази даних: книг, журнальних статей, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, звітів та інше. Бібліотека підтримує міжнародні зв’язки з книгообміну.

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2020