ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ РОБІТ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завідувач відділу – кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник

Момот Ганна Феліксівна

Е-mail: utga-c@ukr.net;
Моб. тел.: +38(096) 281-62-91;
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

 

Основні напрями діяльності

 • Науково-організаційне забезпечення роботи координаційно-методичної ради 
 • Науково-методичного центру з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів.
 • Організаційно-технічний супровід підготовки планової та звітної документації наукової частини Iнституту.
 • Структурування та оцінювання результатів виконання завдань з меліоративної тематикив системі НААН.
 • Науково-інформаційне забезпечен-нязвітної документації про хід виконання НДР за завданнямиНААН.
 • Організація підготовки кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями 201 «Агрономія», 091 «Біологія».
 • Технічний супровід атестаційної діяльності з формування кадрів вищої кваліфікації– спецради Д 64.354.01; К 64.354.02.
 • Організація проведення курсів підвищення кваліфікації, стажування тощо.
 • Юридичний супровід науково-дослідних робіт, фінансової і господарської діяльності Інституту; ведення документообігу щодо кадрового забезпечення виконання науково-дослідних робіт, фінансової, господарської діяльності Інституту, діловодства Інституту.
 • Науково-організаційне забезпечен-нядіяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.
Найвагоміші результати, наукові видання
 • «Інформаційний звіт про виконання за-вдань НТП УААН «Родючість, охорона і еколо-гія ґрунтів» у 2006-2010 рр.».
 • Спеціальний випуск міжвідомчого те-матичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» до VIII, ІХ з’їздів УТГА.
 • «Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014роках та актуальні завдання на пер-спективу:наукова доповідь».
 • За період з 2009 до 2016 рр. підготовле-но44 атестаційні справи здобувачів науково-гоступеня кандидата наук, 4 – доктора наук, 13 атестаційних справ на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на липень 2022

Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З рекультивації земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З рекультивації земель доктор наук "Розраховують індивідуально"
Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Обстеження порушених і рекультивованих земель, надання рекомендацій щодо проведення технічного та біологічного етапів рекультивації земель, оцінювання якості проведення рекультиваційних робіт Розраховують індивідуально