ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з виявлення впливу тривалого застосування добрив у сівозмінах на вміст мікроелементів у чорноземних ґрунтах Північного Степу України та рівень їх накопичення сільськогосподарськими культурами. Встановлено зміну вмісту мікроелементів (валових та рухомих форм) у чорноземних ґрунтах, що проявляється в підвищенні вмісту рухомих форм Mn на чорноземі типовому, та зниженні рухомості Zn, Mn и Cu на чорноземі звичайному. Виявлено зв’язок між внесенням мінеральних, органічних добрив і соломи у сівозміні із вмістом рухомих форм макро- та мікроелементів у ґрунті і надходженням їх в зерно культур сівозміни. На основі балансових розрахунків обґрунтовано застосування всієї побічної продукції культур сівозміни, як органічного добрива, для скорочення дефіциту балансу мікроелементів. В умовах північної зони Степу України застосування мікродобрив як шляхом інкрустації насіння, так і шляхом позакореневого підживлення пшениці озимої у фазу кущіння, дозволило підвищити урожайність на 5-7 % (попередник чорний пар) та на 10-16 % (попередник зайнятий пар). Тривале внесення органічних та мінеральних добрив не приводило до додаткового накопичення валових і рухомих форм МЕ у чорноземних ґрунтах і не спричинило забруднення сільськогосподарських культур.

Рік: 

Автор: 

Подобед О.Ю.