2015

Оцінка функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості та параметри його оптимізації

Рік видання: 

В рекомендаціях представлено методику кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі. Визначено роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні –червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоводоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) вологозбереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації. Рекомендації розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

31.87 грн

Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України»

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан з інформацією про якість ґрунтового покриву та достовірність існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, визначено шляхи та способи отримання об’єктивної інформації про ґрунти. Обґрунтовано необхідність проведення обстеження ґрунтового покриву. У науковому виданні розглянуто основні науково-організаційні позиції Програми, алгоритм та етапи її виконання, орієнтовані витрати та джерела фінансування, очікувані результати від її реалізації.

Наукове видання підготовлено на виконання постанови президії НААН від 30.10.2013 р., протокол № 18 «Наукові засади розвитку Державної системи інформативного забезпечення раціонального використання ґрунтових ресурсів України», схвалено та рекомендовано до друку рішенням вченої ради ННЦ «ІГА імені О.Н. соколовського» від 02.10.2015 протокол № 15.

Ціна з ПДВ: 

17.45 грн

Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід

Рік видання: 

Монографія являє собою підсумок трьох десятирічь досліджень хіміко-термодинамічних характеристик, вимірюваних методом прямої потенціометрії у ґрунтах України в натурному стані. Широко вживані у ґрунтознавстві потенціали живлення рослин застосовані в роботі для кількісної оцінки рухомості у ґрунті елементів живлення (азоту, калію, кальцію тощо), а отже, доступності їх рослинам. В основу покладено поняття термодинамічної вигідності процесу переходу речовин у рухому форму, визначуваної шляхом порівняння потенціалу з константою рівноваги; використано також регресійний аналіз. Потенціали розглянуто як рушійні сили перебігу окремих оборотних процесів у визначеному напрямі. Особливу увагу приділено термодинамічній вигідності емісії азотвмісних газів з ґрунту та чинникам ґрунтової кислотності. Складені шкали оптимальних і критичних рівнів потенціалів ґрунтових процесів. Зокрема шкалу порогових значень ре+pH (потенціалу електронно-протонної рівноваги) для термодинамічної вигідності емісії окремих азотвмісних газів (закису азоту, окислів азоту, аміаку) в атмосферу; шкала дає змогу оцінити умови для емісії через експресне потенціометричне вимірювання безпосередньо в ґрунті in situ.

Містить детальне теоретичне обґрунтування разом із детальним викладенням методики вимірювання і розрахунку досліджуваних показників.

Розрахована на дослідницькі та навчальні установи.

Ціна з ПДВ: 

39.76 грн

Економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів: рекомендації

Рік видання: 

У роботі обґрунтовано сучасні напрями економічного забезпечення відтворення родючості ґрунтів у сільськогосподарському виробництві

З урахуванням результатів аналізу стану й тенденцій функціонування сучасного економічного механізму відтворення родючості ґрунтів визначено стратегічні пріоритети економічного забезпечення відтворення родючості ґрунтів: призупинення падіння гумусу й досягнення його бездефіцитного балансу в ґрунті; збагачення ґрунтів поживними речовинами; захист ґрунтів від ерозії; меліорація кислих і солонцевих ґрунтів. Здійснено прогнозний розрахунок витрат на реалізацію пріоритетних заходів зі збереження й відтворення родючості ґрунтів в Україні. Розглянуто проблему формування інституційного підґрунтя економічного забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості з урахуванням зарубіжного досвіду. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму відтворення родючості ґрунтів.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться економічними питаннями відтворення родючості ґрунтів.

Зміст книги

Ціна з ПДВ: 

37.85 грн

Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду (наукове видання)

Рік видання: 

Обґрунтовано проведення в Україні робіт з моніторингу ґрунтів, зміст яких буде відповідати сучасній моделі подібних робіт. Концепція вміщує опис основних засад моніторингу, робіт, що проводяться в Україні і європейських країнах, а також пропозиції з поступового трансформування агрохімічної паспортизації у моніторинг з урахуванням європейського досвіду.

Ціна з ПДВ: 

18.21 грн

Методичні рекомендації з грошової оцінки орних ґрунтів України

Рік видання: 

На основі аналізування існуючої нормативної бази грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення окреслено основні проблемні питання у земельній сфері та запропоновано методичні підходи до визначення базової (фундаментальної) та поточної (ринкової) грошової оцінки земель, які є аналогами нормативної та експертної грошової оцінки. Базова (фундаментальна) грошова оцінка заснована на комплексному врахуванні вартості рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та біологічного потенціалу продуктивних земель України.

Розраховано базову (фундаментальну) грошову оцінку орних ґрунтів України за допомогою спеціальної вибірки із БД «Властивості ґрунтів України», встановлено статистичні параметри для окремих груп ґрунтів, проаналізовано залежності вартості 1 га ріллі від гранскладу та типової приналежності ґрунтів та розраховано вартість 1 га ріллі за адміністративними утвореннями (областями) країни. Створено інтегровану картосхему базової грошової оцінки орних земель України, яка  демонструє комплексну оцінку рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів та біологічної продуктивності основних орних ґрунтів у грошовому виразі.

На конкретних прикладах розглянуто алгоритм розрахунку поточної (ринкової) грошової оцінки конкретної земельної ділянки.

Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України

Рік видання: 

Визначення балів бонітету за методичним підходом, що пропонується, відрізняється залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє об’єктивніше оцінити не тільки сам ґрунт, а й придатність всього комплексу природно-кліматичних умов та технологічних особливостей конкретного поля  до вирощування сільськогосподарських культур. Об’єктом оцінки виступає єдина система “грунт-клімат-поле”. Методичний підхід дозволяє отримати синтезовану і індивідуальну оцінки кожного елементу системи, а також передбачає залучення деяких чинників, в тому числі грунтово-фізичних, агрохімічних та параметрів конкретного поля, які раніше не використовувалися з означеною метою. Методичний підхід виключає використання модифікаційних (поправних) коефіцієнтів на етапі оцінки бонітету ґрунту, бонітету клімату і синтезованого бонітету земель і мінімізує використання поправних коефіцієнтів на етапі вираховування бонітету конкретної земельної ділянки. На цьому останньому етапі враховується тех-нологічний клас поля, а також рівень окультурення чи деградованості ґрунтів.

Бонітет, розрахований за методичним підходом, має певні перспективи у більш обєктивному використанні у розрахунках грошової вартості земель і їхньої купівлі-продажу, оподаткуванні, у визначенні придатності земель до вибору структури угідь, сівозмін, окремих культур тощо. За наявності систематичної інформації про бонітети земельних ділянок з часом відкриваються можливості контролю якості земель, наданих в оренду, а також їхнього моніторингу.

Фермеру про ґрунтo- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку

Рік видання: 

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні знаряддя. Описано маршрутну організацію виконання машинно-тракторних робіт, що дозволяє істотно зменшити ущільнювальну площу поля при вирощуванні культур. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і ресурсозбережувальним особливостям нових технологій. Виявлено регіони України, де нові способи обробітку можуть бути ефективними, і де через ті або інші ґрунтово-кліматичні особливості - неефективними. Викладено простий метод вибору способу обробітку поля й визначення якості виконаного обробітку з використанням показника твердості ґрунту. Описано успішний досвід освоєння в Україні нульового й точного обробітку. Обґрунтовано пропозицію про необхідність обов'язкового застосування в Україні грунтозбережувальних технологій обробітку як основи майбутнього «розумного» землеробства.

Ціна з ПДВ: 

54.70 грн

Національна програма охорони ґрунтів України

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан ґрунтового покриву України та причини широкого розвитку різноманітних деградаційних процесів – дегуміфікації, ерозії, знеструктурення, переущільнення, збіднення на поживні елементи тощо. Для виправлення негативного стану, що склався, потрібна радикальна зміна стратегії землекористування, прийняття і реалізація Національної програми охорони ґрунтів України. Актуальність програми зростає у зв’язку із завершенням земельної реформи і можливим скасуванням мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У науковому виданні розглянуто основні позиції Програми, обґрунтовано її обсяги, орієнтовні витрати та джерела фінансування, організаційні, технологічні, правові заходи та етапи і механізм виконання Програми, а також державний контроль і очікувані результати від її реалізації.

Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості

Рік видання: 

Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних ґрунтів ріллі. Цінні ґрунти як ґрунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей потребують організації особливої охорони, у тому числі уведення Червоної книги ґрунтів, а в разі використання в землеробстві – заборони будь-яких заходів, що шкодять цим ґрунтам. Деградовані ґрунти запропоновано диференціювати за типами (відповідно причин, що їх викликають), розповсюдженістю і меліоративними заходами (від виведення з ріллі за умови певних параметрів властивостей до удосконалення агротехнологій). Особливу увагу звернено на необхідність дотримання припустимого тиску знарядь і зменшення механічного навантаження на ґрунт у процесі його обробітку. Обґрунтовано перелік критеріїв, за якими визначено площі і географію орних ґрунтів з кращим, середнім і гіршим рівнями родючості для вимогливих і маловимогливих культур. Для організації систематичного контролю за станом ґрунтів необхідний моніторинг, особливо кризового типу на постійних ділянках, відповідно до того чи іншого ризику прояву деградації ґрунтів. У додатках наведено таблиці для діагностики деградації і визначення якісного стану ґрунтового покриву країни.

Ціна з ПДВ: 

44.92 грн

Сторінки