2015

Рекомендації щодо удобрення овочевих культур в умовах органічного виробництва Західного Полісся України. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

Наведено основні положення щодо удобрення сільськогосподарських культур за вирощування в умовах органічного виробництва. На основі принципів органічного землеробства науково обґрунтовано доцільність інтегрованого застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в системах удобрення овочевих культур за вирощування в умовах Західного Полісся України.

Науково-практичні рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів екологічного та агрономічного напрямів і спеціалістів аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

40.00 грн

Підвищення ефективності систем удобрення сільськогосподарських культур за внесення органо-мінеральних добрив. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

У науково-практичних рекомендаціях розглянуто сучасні технології виготовлення органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Проаналізовано агрономічну та економічну доцільність застосування у ланці сівозміни органо-мінеральних добрив, виготовлених на основі місцевої сировини.

Рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів напрямку «Агрономія» та спеціалістів аграрного сектору.

Шляхи раціонального використання природних ресурсів (торф, сапропель) та ведення агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для отримання радіологічно безпечної продукції. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

У наукових рекомендаціях подано оцінку радіоактивно забруднених торфовищ та озерних відкладів Волинського Полісся та наведено ефективні технології їх використання в якості компонентів для виготовлення добрив та препаратів.

Рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів екологічного та агрономічного напрямів та спеціалістів аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Оцінка функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості та параметри його оптимізації

Рік видання: 

В рекомендаціях представлено методику кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі. Визначено роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні –червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоводоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) вологозбереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації. Рекомендації розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

31.87 грн

Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України»

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан з інформацією про якість ґрунтового покриву та достовірність існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, визначено шляхи та способи отримання об’єктивної інформації про ґрунти. Обґрунтовано необхідність проведення обстеження ґрунтового покриву. У науковому виданні розглянуто основні науково-організаційні позиції Програми, алгоритм та етапи її виконання, орієнтовані витрати та джерела фінансування, очікувані результати від її реалізації.

Наукове видання підготовлено на виконання постанови президії НААН від 30.10.2013 р., протокол № 18 «Наукові засади розвитку Державної системи інформативного забезпечення раціонального використання ґрунтових ресурсів України», схвалено та рекомендовано до друку рішенням вченої ради ННЦ «ІГА імені О.Н. соколовського» від 02.10.2015 протокол № 15.

Ціна з ПДВ: 

17.45 грн

Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід

Рік видання: 

Монографія являє собою підсумок трьох десятирічь досліджень хіміко-термодинамічних характеристик, вимірюваних методом прямої потенціометрії у ґрунтах України в натурному стані. Широко вживані у ґрунтознавстві потенціали живлення рослин застосовані в роботі для кількісної оцінки рухомості у ґрунті елементів живлення (азоту, калію, кальцію тощо), а отже, доступності їх рослинам. В основу покладено поняття термодинамічної вигідності процесу переходу речовин у рухому форму, визначуваної шляхом порівняння потенціалу з константою рівноваги; використано також регресійний аналіз. Потенціали розглянуто як рушійні сили перебігу окремих оборотних процесів у визначеному напрямі. Особливу увагу приділено термодинамічній вигідності емісії азотвмісних газів з ґрунту та чинникам ґрунтової кислотності. Складені шкали оптимальних і критичних рівнів потенціалів ґрунтових процесів. Зокрема шкалу порогових значень ре+pH (потенціалу електронно-протонної рівноваги) для термодинамічної вигідності емісії окремих азотвмісних газів (закису азоту, окислів азоту, аміаку) в атмосферу; шкала дає змогу оцінити умови для емісії через експресне потенціометричне вимірювання безпосередньо в ґрунті in situ.

Містить детальне теоретичне обґрунтування разом із детальним викладенням методики вимірювання і розрахунку досліджуваних показників.

Розрахована на дослідницькі та навчальні установи.

Ціна з ПДВ: 

39.76 грн

Економічне забезпечення відтворення родючості ґрунтів: рекомендації

Рік видання: 

У роботі обґрунтовано сучасні напрями економічного забезпечення відтворення родючості ґрунтів у сільськогосподарському виробництві

З урахуванням результатів аналізу стану й тенденцій функціонування сучасного економічного механізму відтворення родючості ґрунтів визначено стратегічні пріоритети економічного забезпечення відтворення родючості ґрунтів: призупинення падіння гумусу й досягнення його бездефіцитного балансу в ґрунті; збагачення ґрунтів поживними речовинами; захист ґрунтів від ерозії; меліорація кислих і солонцевих ґрунтів. Здійснено прогнозний розрахунок витрат на реалізацію пріоритетних заходів зі збереження й відтворення родючості ґрунтів в Україні. Розглянуто проблему формування інституційного підґрунтя економічного забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості з урахуванням зарубіжного досвіду. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму відтворення родючості ґрунтів.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться економічними питаннями відтворення родючості ґрунтів.

Зміст книги

Ціна з ПДВ: 

37.85 грн

Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду (наукове видання)

Рік видання: 

Обґрунтовано проведення в Україні робіт з моніторингу ґрунтів, зміст яких буде відповідати сучасній моделі подібних робіт. Концепція вміщує опис основних засад моніторингу, робіт, що проводяться в Україні і європейських країнах, а також пропозиції з поступового трансформування агрохімічної паспортизації у моніторинг з урахуванням європейського досвіду.

Ціна з ПДВ: 

18.21 грн

Методичні рекомендації з грошової оцінки орних ґрунтів України

Рік видання: 

На основі аналізування існуючої нормативної бази грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення окреслено основні проблемні питання у земельній сфері та запропоновано методичні підходи до визначення базової (фундаментальної) та поточної (ринкової) грошової оцінки земель, які є аналогами нормативної та експертної грошової оцінки. Базова (фундаментальна) грошова оцінка заснована на комплексному врахуванні вартості рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та біологічного потенціалу продуктивних земель України.

Розраховано базову (фундаментальну) грошову оцінку орних ґрунтів України за допомогою спеціальної вибірки із БД «Властивості ґрунтів України», встановлено статистичні параметри для окремих груп ґрунтів, проаналізовано залежності вартості 1 га ріллі від гранскладу та типової приналежності ґрунтів та розраховано вартість 1 га ріллі за адміністративними утвореннями (областями) країни. Створено інтегровану картосхему базової грошової оцінки орних земель України, яка  демонструє комплексну оцінку рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів та біологічної продуктивності основних орних ґрунтів у грошовому виразі.

На конкретних прикладах розглянуто алгоритм розрахунку поточної (ринкової) грошової оцінки конкретної земельної ділянки.

Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України

Рік видання: 

Визначення балів бонітету за методичним підходом, що пропонується, відрізняється залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє об’єктивніше оцінити не тільки сам ґрунт, а й придатність всього комплексу природно-кліматичних умов та технологічних особливостей конкретного поля  до вирощування сільськогосподарських культур. Об’єктом оцінки виступає єдина система “грунт-клімат-поле”. Методичний підхід дозволяє отримати синтезовану і індивідуальну оцінки кожного елементу системи, а також передбачає залучення деяких чинників, в тому числі грунтово-фізичних, агрохімічних та параметрів конкретного поля, які раніше не використовувалися з означеною метою. Методичний підхід виключає використання модифікаційних (поправних) коефіцієнтів на етапі оцінки бонітету ґрунту, бонітету клімату і синтезованого бонітету земель і мінімізує використання поправних коефіцієнтів на етапі вираховування бонітету конкретної земельної ділянки. На цьому останньому етапі враховується тех-нологічний клас поля, а також рівень окультурення чи деградованості ґрунтів.

Бонітет, розрахований за методичним підходом, має певні перспективи у більш обєктивному використанні у розрахунках грошової вартості земель і їхньої купівлі-продажу, оподаткуванні, у визначенні придатності земель до вибору структури угідь, сівозмін, окремих культур тощо. За наявності систематичної інформації про бонітети земельних ділянок з часом відкриваються можливості контролю якості земель, наданих в оренду, а також їхнього моніторингу.

Сторінки