2018

Рекомендації щодо оперативного оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур у виробничих умовах із залученням наземних і дистанційних методів рослинної діагностики

Рік видання: 

Представлено методичні основи управління врожайністю та якістю продукції зернових культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики. Наведено алгоритм одержання та обробки аерофотознімків для визначення відмінностей у азотному живленні рослин. Продемонстровано взаємозв’язок між умістом хлорофілу у вегетативних органах рослин та показниками спектральної яскравості знімків, одержаних за допомогою аеромоніторингу, на різних етапах онтогенезу зернових культур. Розкрито спосіб визначення оптимальної дози азотних добрив для підживлення зернових культур за допомогою вищевказаних методів.

Рекомендовано для наукових й освітніх установ та фахівців у галузі агровиробництва і дистанційного моніторингу в якості методичних настанов з оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Рекомендації з оцінювання еколого-генетичної придатності ґрунтів України для органічного виробництва в зонально-регіональному аспекті

Рік видання: 

Викладено результати багаторічних досліджень з районування земель України за еколого-генетичною придатністю умов для органічного землеробства у зональному аспекті та результати оцінки еколого-генетичної придатності для органічного виробництва ґрунтів акумулятивного, опідзоленого та солонцевого ряду ґрунтоутворення. Рекомендації призначено для Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України, обласних та районних управлінь агропромислового розвитку для удосконалення розміщення органічного виробництва шляхом вибору найбільш придатних територій згідно картосхеми еколого-генетичної придатності ґрунтів, а також для науковців, фахівців аграрної галузі, керівників господарств усіх форм господарювання при проведенні ґрунтово-картографічних робіт на землях, які сертифіковані для органічного землеробства.

Ціна з ПДВ: 

52.50 грн

Прогнозування у ґрунтознавстві.

Рік видання: 

Розглянуто методи прогнозування на основі екстра- та інтерполяції, а також прикладні аспекти прогнозування гумусового стану, фізичних, хімічних властивостей ґрунту і біоразноманіття в умовах інтенсивного землекористування. Подано прогностичні моделі сорбції/десорбції, транспорту вологи і дрібнодисперсних елементів, деформації (ерозії, переущільнення, абразії, кіркоутворення, появи тріщин). Визначено актуальні задачі щодо коригування стану ґрунтів, а також кращий закордонний і вітчизняний досвід у їхній охороні.

Ціна з ПДВ: 

85.75 грн

Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів. Монографія

Рік видання: 

У монографії розглянуто сучасні підходи до створення та функціонування системи моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування. Зазначено основні принципи організації ґрунтоохоронного моніторингу. Пропонуються удосконалені підходи до інформаційного забезпечення ґрунтового моніторингу та методичні основи організації моніторингу ґрунтів за допомогою супутникової зйомки. Відмічена необхідність урахування фізико-географічних особливостей території під час створення моніторингу ґрунтів з використання даних супутникової зйомки.

Монографію розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням та обстеженням навколишнього природного середовища й ґрунтового покриву зокрема. Книга може бути корисною для науковців та фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, ґрунтознавців, географів, екологів тощо.

Ціна з ПДВ: 

119.30 грн

Виробництво добрив на основі вторинної сировини та їх залучення в системи удобрення сільськогосподасрьких культур в умовах органічного виробництва. Рекомендації

Рік видання: 

Рекомендації розроблені лабораторією органічних добрив і гумусу. У роботі приведено характеристику вторинної сировини, що придатна до застосування в органічному землеробстві за вмістом вуглецю та азоту. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив (компостів) із вторинної сировини та умови компостування. Запропоновано дози внесення компостів під сільськогосподарські культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Рекомендації призначені для працівників господарств усіх форм власності з веденням органічного землеробства та підприємств, що виробляють, переробляють і збувають органічну харчову продукцію.

Ціна з ПДВ: 

19.02 грн

Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив. Рекомендації

Рік видання: 

У рекомендаціях запропоновано технологічні підходи до отримання рідких органо-мінеральних добрив із залученням місцевих сировинних ресурсів. Рекомендовано дози і строки застосування нових видів добрив, що забезпечують підвищення врожайності, покращення якості сільськогосподарської продукції та родючості ґрунту.

Рекомендації призначені працівникам сільського господарства, фахівцям комерційних структур, керівникам господарств і підприємств.

Ціна з ПДВ: 

17.04 грн

Збалансоване використання та меліорація кислих ґрунтів

Рік видання: 

У монографії висвітлено шляхи збалансованого використання та меліорації кислих ґрунтів, які базуються на підвищенні їх продуктивності, ресурсозбереженні та екологічній безпеці. Розглянуто сучасний агроекологічний стан кислих ґрунтів та проблеми їх меліорації. Висвітлено основні чинники які впливають на кислотність ґрунтів. Викладено нові погляди на структурну будову гумусових кислот в контексті їх впливу на регуляцію кислотно-основної рівноваги в ґрунтах. Показано різнобічний вплив меліоративних заходів, зокрема, кальцієвмісних меліорантів різного походження та фітомеліорації на характер зміни властивостей кислих ґрунтів. Розкрито сутність інноваційного розвитку меліорації кислих ґрунтів та шляхи їх збалансованого використання.

Ціна з ПДВ: 

67.92 грн

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: колективна монографія

Рік видання: 

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агротехнічних заходів для зменшення ризику недостатнього зволоження ґрунтів (системи обробітку, структура посівних площ, зрошення, вплив добрив на використання вологи ґрунту) і підвищення стійкості землеробства; зроблено аналіз та оцінку методів управління балансом вуглецю в агроекосистемах в контексті його депонування та підходів до регулювання; встановлено закономірності динаміки економічних показників в умовах глобальних змін клімату.

Видання призначено для співробітників наукових установ, викладачів, студентів і аспірантів, а також для керівників і спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

242.00 грн

Теоретичні основи яроутворення за сучасних умов землекористування для Північного Степу на сході України

Рік видання: 

У науково-методичному посібнику викладено теоретичні основи яроутворення за сучасних умов землекоритстування для Північного Степу України на прикладі Луганської області. Висвітлено стан і динаміку розвитку яружної мережі, побудовано картограми густоти і щільності яружної сітки в сучасному стані і на перспективу найближчих десятиліть. Визнано основні фактори яроутворення на регіональному рівні і створено математико-статистичну модель яроутворення, яка визначає щорічний приріст яружної мережі. На локальному рівні для умов окремого господарства створено модель яружної ерозії на улоговинах, яка дозволяє визначити шар яружної денудації. Для запобігання яружній ерозії на схилових землях розроблено методологію стабілізації ґрунту на улоговинах з різним агротехнічним навантаженням. Актуальність проблеми обумовлена небезпечною тенденцією розширення яружної мережі протягом останніх 25 років.

Призначено для спеціалістів ґрунту на улоговинах з різним агротехнічним навантаженням. Актуальність проблеми обумовлена небезпечною тенденцією розширення яружної мережі протягом останніх 25 років. Призначено для спеціалістів проектних організацій землевпорядкувального напряму, агрономів, фермерів, викладачів і студентів аграрних вузів і коледжів

Ціна з ПДВ: 

32.04 грн

Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання

Рік видання: 

У книзі розглянуто стан ґрунтового покриву на всіх континентах світу, а також в Україні, причини поширення деградації і провідні процеси у ґрунтах, що її супроводжують. Подано коротку характеристику організаційних, технологічних, технічних і інших заходів, спрямованих на попередження і подолання деградації. Викладено рекомендації щодо коригування державної стратегії використання ґрунтів, земельної реформи і основні правила для землекористувачів, що унеможливлюють прояви деградації.

Ціна з ПДВ: 

56.51 грн

Сторінки