2019

Теоретичні основи адаптивного напряму у застосування агрохімікатів

Рік видання: 

Представлено теоретичні основи адаптивного напряму у застосуванні агрохімікатів, які ґрунтуються на комплексному урахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Параметризовано зміни основних показників чорнозему типового залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Наведено вплив короткострокового та довготривалого застосування добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агропотенціали їх продуктивності. Охарактеризовано зміни гідротермічних умов території досліджень та їх вплив на врожайність соняшнику та пшениці озимої. Продемонстровано можливість використання показника агропотенціалу продуктивності сільськогосподарських культур для визначення ефективності внесених добрив та спроможності ґрунту формувати додатковий обсяг основної та нетоварної продукції.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

13.02 грн

Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

Рік видання: 

Наукова доповідь підготовлена згідно рішення Президії НААН від 30.05.2018 р. «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства», і містить аналітичні дані щодо рівня забезпечення землеробства України мінеральними та органічними добривами, обсягів місцевої сировинної бази для виготовлення добрив та можливості її використання. Наведено інформацію про стан забезпечення ґрунтів основними елементами живлення, обсяги їх втрат під час експорту продукції поза межі країни та динаміку балансу протягом 1986-2017 рр. У доповіді представлено основні напрями діяльності з оптимізації живлення сільськогосподарських культур, які мають на меті отримання стабільно високих врожаїв доброї якості та забезпечення продовольчої безпеки країни. Розкрито екологічні аспекти застосування добрив у землеробстві та окреслено перспективні напрями дослідження з агрохімії.

Ціна з ПДВ: 

26.02 грн

Методика нормативної грошової оцінки земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення

Рік видання: 

Методика нормативної грошової оцінки земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення розроблена відповідно до Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV. Методика ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) за агровиробничими групами ґрунтів України та виробничих нормативних витрат на вирощування зернових культур (без кукурудзи) з урахуванням сучасного рівня родючості ґрунтів. Впровадження методики в практику дасть можливість об’єктивно визначити базову ціну земельної ділянки, справедливий перерозподіл Земельної ренти через запровадження земельного податку та орендної плати з землю. Особливого значення методика набуває при створення інфраструктури обігу земель сільськогосподарського призначення, здійснення заставних (іпотечних) операцій із земельними ділянками, функціонування об’єктів оціночної діяльності. Розрахована на спеціалістів земельних відносин Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Департаменту агропромислового розвитку Обласних державних адміністрацій, Обласних регіональних філій ДП «Центр державного Земельного кадастру», ДП «Обласні науково-дослідні та проектні інститути землеустрою», Обласних філій ДУ «Держохорона» та об’єктів оціночної діяльності.

Ціна з ПДВ: 

36.77 грн

Про стан і завдання наукового забезпечення збалансованого використання й управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів

Рік видання: 

Визначено стан і завдання наукового забезпечення збалансованого використання й сталого управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано необхідність упровадження сталого управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів . Обґрунтовано необхідність упровадження сталого управління ґрунтовими ресурсами в України, запропоновано заходи, які сприятимуть вирішенню проблеми охорони ґрунтів та підвищенню їх родючості. Здійснено одну з перших спроб обґрунтувати систему сталого управління ґрунтовим органічним вуглецем з позицій міждисциплінарного підходу. Акцентовано уваги на напрямах удосконалення інформаційного забезпечення щодо стану ґрунтових ресурсів для формування сталого управління землекористуванням. Визначено основні напрями удосконалення наукового та фінансового забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами України. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що їх застосування має сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління ґрунтами, передусім на національному рівні, та досягненню нейтрального рівня деградації земель.

Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises

Рік видання: 

This study constitutes a first attempt to close the research gap in the literature and to promote research on the formation of competitiveness of agricultural enterprises based on sustainable soil management. There are developed methodological foundations and estimation the economic losses from soil degradation in agricultural enterprises of Ukraine. One of the key advantages of this book is that, based on an interdisciplinary platform, it will expand the scope of a purely economic approach, including to cover soil ecosystem services, primarily regarding soil organic carbon sequestration. Special attention is paid to the formation of an economic mechanism of sustainable soil management in agriculture. The sustainable intensification of land use in the formation of competitiveness of agricultural enterprises is considered. The economic effectiveness of use of organic fertilizers by impact on potential and effective soil fertility is analyzed. This monograph provides with valuable knowledge at the national, regional and local levels on the economic losses from soil degradation and benefits of taking the practices of sustainable soil management in agriculture. The monograph is intended for researchers, lecturers, specialists and bodies of state administration, policymakers, managers of agricultural enterprises, graduate students and everyone who is interested in sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises.

Ціна з ПДВ: 

321.55 грн

Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату

Рік видання: 

У монографії вперше обґрунтовано стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування як запоруки стійкості до змін клімату. Розроблено концепцію сталого управління органічним вуглецем ґрунту. Обґрунтовано екосистемні засади оцінювання збитків від втрати органічного вуглецю з ґрунту. Запропоновано авторський науково-методичний підхід до кількісної економічної (грошової) оцінки екологічного ефекту від запобігання емісії вуглекислого газу з ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за різних рівнів антропогенного навантаження; здійснено макроекономічну оцінку потенціалу розвитку низьковуглецевого землекористування; визначено еколого-економічну ефективність агроприйомів регулювання вуглецевого режиму ґрунтів, застосування яких сприятиме раціональному використанню ґрунтових ресурсів. Розраховано на політиків, науковців, викладачів. Керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться еколого-економічними питаннями розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування.

Ціна з ПДВ: 

0.00 грн

Сучасна еволюція і використання торфово-болотних земель

Рік видання: 

У роботі викладено результати багаторічних напрацювань з пізнання закономірностей сучасної трансформації осушених торфовищ за різних умов їх використання, а також основні напрями їх ефективної і екологічно безпечної експлуатації. Охарактеризовано і дано оцінку різним методологічним підходам щодо вивчення еволюційної спрямованості сучасного ґрунтоутворення на зазначених, екологічно надто вразливих природних об’єктах. Наведено параметри інтенсивності осідання (пониження поверхні та зменшення потужності торфового покладу) і спрацювання (втрати торфової маси і запасів в ній органічного вуглецю) осушеного торфовища, які отримано в тривалих стаціонарних дослідженнях в заплави р. Цир, Камінь-Каширського району, Волинської області. Особливу увагу приділено проблемі вуглецевого бюджету в торфовому ресурсі України. Запропоновані методи визначення балансу і шляхи урівноваження вуглецевих потоків. Залежно від природи та умов залягання кожного конкретного торфово-земельного угіддя, обґрунтовано диференціацію напрямів і підходів до їх збалансованого використання

Ціна з ПДВ: 

17.78 грн

Добровільні принципи сталого менеджменту ґрунтових ресурсів

Рік видання: 

Цей документ є результатом усебічного та всеосяжного процесу за участі багатьох зацікавлених сторін, у тому числі, академічних, національних і науково-дослідних установ, міжнародних організацій, НУО, громадянського суспільства й приватного сектора, які зробили внесок своїми науковими знаннями й досвідом у те, як стало управляти ґрунтовими ресурсами для правильного надання ними екосистемних послуг за одночасного припинення деградації.

Завантажити видання українською мовою

Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС

Рік видання: 

Узагальнено результати досліджень співробітників Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького щодо впливу викидів Зміївської ТЕС на вміст важких металів у ґрунтах сільсько- та лісогосподарського призначення, у продукції рослинництва та лісового господарства, у поверхневих і підґрунтових водах дослідженої території, а також на стан здоров’я населення Зміївського району Харківської області.

Ціна з ПДВ: 

55.68 грн

Теоретические и практические аспекты оценки состояния и динамики азотных, фосфатных и калийных систем почв

Рік видання: 

В издании приведен аналитический обзор современных теоретических представлений об обеспеченности почв макроэлементами питания растений, рассмотрен вопрос объективности оценки состояния плодородия почв, получаемой на основе современных методов почвенной диагностики. Изложены теоретические аспекты трофического состояния почв и закономерности эволюции азотных, фосфатных и калийных систем под воздействием их сельскохозяйственного использования. Теоретической основой исследований служила концепция, рассматривающая различные почвенные системы как открытые полиморфные и поликомпонентные термодинамические системы. Обоснован тезис: на всех неокультуренных пахотных почвах Украины без применения соответствующих доз органических или минеральных удобрений невозможно стабильно получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур нормативного качества продукции.

Ціна з ПДВ: 

59.64 грн

Сторінки