2019

Добровільні принципи сталого менеджменту ґрунтових ресурсів

Рік видання: 

Цей документ є результатом усебічного та всеосяжного процесу за участі багатьох зацікавлених сторін, у тому числі, академічних, національних і науково-дослідних установ, міжнародних організацій, НУО, громадянського суспільства й приватного сектора, які зробили внесок своїми науковими знаннями й досвідом у те, як стало управляти ґрунтовими ресурсами для правильного надання ними екосистемних послуг за одночасного припинення деградації.

Завантажити видання українською мовою

Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС

Рік видання: 

Узагальнено результати досліджень співробітників Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького щодо впливу викидів Зміївської ТЕС на вміст важких металів у ґрунтах сільсько- та лісогосподарського призначення, у продукції рослинництва та лісового господарства, у поверхневих і підґрунтових водах дослідженої території, а також на стан здоров’я населення Зміївського району Харківської області.

Ціна з ПДВ: 

55.68 грн

Теоретические и практические аспекты оценки состояния и динамики азотных, фосфатных и калийных систем почв

Рік видання: 

В издании приведен аналитический обзор современных теоретических представлений об обеспеченности почв макроэлементами питания растений, рассмотрен вопрос объективности оценки состояния плодородия почв, получаемой на основе современных методов почвенной диагностики. Изложены теоретические аспекты трофического состояния почв и закономерности эволюции азотных, фосфатных и калийных систем под воздействием их сельскохозяйственного использования. Теоретической основой исследований служила концепция, рассматривающая различные почвенные системы как открытые полиморфные и поликомпонентные термодинамические системы. Обоснован тезис: на всех неокультуренных пахотных почвах Украины без применения соответствующих доз органических или минеральных удобрений невозможно стабильно получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур нормативного качества продукции.

Ціна з ПДВ: 

59.64 грн

Застосування рослинних решток у сучасних агротехнологіях (науково-практичне видання)

Рік видання: 

Наведено відомості щодо розрахунку обсягів утворення рослинних решток сільськогосподарських культур, їх хімічного складу та трансформації у ґрунті. Розглянуто ефективні способи прискорення деструкції соломи та агротехнічні вимоги до застосування соломи у землеробстві. Показано вплив соломи на урожайність і якість продукції сільськогосподарських культур та властивості ґрунтів. Особлива увага приділена процесам відтворення органічної речовини ґрунтів за рахунок рослинних решток. Висвітлено екологічні та економічні аспекти застосування соломи як добрива. Визначено вплив спалювання соломи на показники родючості ґрунту. Науково-практичне видання розраховані для використання в системі агропромислового виробництва, для працівників обласних і районних управлінь сільського господарства, керівників та агрономів агроформувань усіх форм власності та наукових співробітників.

Ціна з ПДВ: 

71.35 грн

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина

Рік видання: 

Розроблена методика діагностування стану хімічних елементів в системі ґрунт-рослина включає використання екосистемного підходу, принципів та методів емпіричного та теоретичного рівня досліджень, алгоритм діагностування змін мікроелементного статусу ґрунтів і рослин (теоретичні підходи, способи, система основних показників ранньої, коротко - та довгострокової діагностики інтенсивності і направленості ґрунтових процесів з урахуванням загальних закономірностей та зональних особливостей вмісту хімічних елементів).

Методика містить вимоги до порядку проведення діагностування, а також перелік і зміст основних підготовчих, польових, аналітичних і камеральних робіт. Наведено нормативні і довідкові матеріали для діагностування та оцінки мікроелементного статусу системи ґрунт-рослина, надано рекомендації з удосконалення методології діагностування важких металів та мікроелементів – метаболітів.

Розроблена методика дозволяє проведення діагностування стану хімічних елементів в системі ґрунт-рослина за агробіогеохімічного моніторингу на землях різного призначення та використання, в тому числі і за впливу техногенного забруднення важкими металами.

Ціна з ПДВ: 

72.60 грн