» Scientific publications » Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур

Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур

0.00

SKU: 32656 Category:

У книзі подано картографо-аналітичну характеристику ґрунтових гідрологічних констант (максимальної гігроскопічності, вологості стійкого в’янення рослин, вологості розриву капілярних зв’язків, найменшої і повної вологоємності) та інших водних властивостей в орних ґрунтах України. Описано типи водного режиму, баланс вологи і вплив режиму зволоження на агрономічно важливі властивості ґрунтів, схильність до деградації, бонітетну оцінку й інші характеристики. Проаналізовано інформація про зволоження ґрунтів (у тому числі про зміст доступної вологи) під час вирощування озимої пшениці, ячменю і цукрових буряків. Агрономічну оцінку вологозабезпеченості дано за допомогою нової одиниці – вологодня, як кількості днів зі зволоженістю ґрунту вище вологості розриву капілярних зв’язків, тобто, кількості днів із запасом у кореневому шарі найбільш доступної вологи. Вологозабезпеченість оцінено відносно вимог культур під час проходження ними критичних фаз розвитку – сходів, формування продуктивних органів і інших. Найхарактернішою особливістю вологозабезпеченості культур в Україні є наростання дефіциту зволоженості із заходу на схід і південний схід, а також від початкових до наступних фаз вегетації. Доведено, що допущене останніми роками зменшення площ зрошуваних земель в Україні, в тому числі, у північній частині Степу і лівобережному Лісостепу є помилковим. На базі виконаного аналізу оцінено вологозабезпеченість рослин на орних землях країни і окреслено природно-сільськогосподарські провінції з найбільш і найменш сприятливими умовами вологозабезпеченості сільськогосподарських культур. У додатках розміщено оригінальні дані про потенціальну і реальну вологозабезпеченість культур з БД «Властивості ґрунтів України»

Книгу призначено науковим співробітникам і викладачам вищих учбових закладів у галузі ґрунтознавства, агроекології і землеробства.

ISBN 978-966-2579-27-7

Медведев В.В., Лактионова Т.Н., Донцова Л.В. Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. Харьков: Апостроф, 2011. 224 с.

 

For the arable soils of Ukraine the cartographic-analytical characteristic of the soil hydrological constants (highest possible hygroscopic water, permanent wilting point, moisture of capillary connection break, field and total moisture capacity) and some other soil water properties are presented. Types of a water mode, balance of moisture and their influence on agronomical important soil properties, predisposition to degradation, an estimation and others described. The information on soil humidifying (including the available water content) analyzed for the period of cultivation of winter wheat, barley and sugar beet. In agronomical aspect the plants water supply estimated with the help of a new unit, “waterday”. There is determined an amount of days per year when the soil moisture content is higher than the moisture of capillary connection break, or when in the root layer the soil holds the worth of the most available water for plants. The plants water supply estimated according to the requirements of the very cultures during of the crucial stages of the plants’ development: appearance of shoots, during formation of generative organs and others. The peculiar feature of the moisture supply for crop plants in Ukraine is increasing the readily available moisture deficiency from West to East and to South-East, and also from the initial to the subsequent stages of vegetation. The statement of reducing the areas of the irrigated lands admitted in the last few years in Ukraine, including the northern part of the Steppe and the Left-bank Forest-Steppe, is erroneous one. Our analysis allowed determining the nature-agricultural provinces of Ukraine with the most and least favorable worth of the soil moisture for the cultures. The data on the potential and real worth of the soil moisture for the plants presented in the Appendix. The book recommended to researchers and teachers of higher educational institutions specialized in the field of soil science, agroecology and agriculture.

Medvedev V.V., Laktionova T.N., Dontsova L.V. Ukraine’s soil water properties and water supply for agricultural crops. Kharkiv: Apostrof, 2011. 224 p.

Автор

, ,

Тема

en_USEnglish