Наукові дослідження

Програми наукових досліджень, виконавцем яких є ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»:

 • ПНД НААН 01 «Наукові основи раціонального використання, охорони і управління якістю ґрунтів для забезпечення сталої родючості» («Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів»)
 • ПНД НААН 03 «Екологічна безпека агропромислового виробництва» («Агроекологія»)
 • ПНД НААН 04 Наукові засади раціонального водокористування та меліорації земель в умовах соціально-економічної трансформації сільських територій «Стале водокористування та меліорація земель»
 • ПНД НААН 05 «Наукові основи управління мікробіологічними процесами в технологіях високопродуктивного сільськогосподарського виробництва» («Сільськогосподарська мікробіологія»)
 • ПНД НААН 07 Наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в Україні «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»
 • ПНД НААН 41 «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів»

Напрями фундаментальних досліджень:

 • Формування і реалізація національних, державних, галузевих, регіональних науково-технічних програм та відповідних завдань з охорони, відтворення та раціонального використання ґрунтових ресурсів України;
 • Встановлення закономірностей ієрархічної організації ґрунтового покриву за параметрами ґрунтових властивостей і природних умов їх формування;
 • Удосконалення методологічних основ оцінювання якості ґрунтів з урахуванням їх продуктивних та екологічних функцій для уточнення придатності ґрунтів до вирощування основних сільськогосподарських культур, використання сучасних технологій обробітку ґрунту з використанням бази даних властивостей ґрунтів України;
 • Встановлення закономірностей ландшафтної адаптації меліорованих ґрунтів і розробка наукових основ інтегрованого управління земельно-меліоративними ресурсами для забезпечення продовольчої безпеки країни;
 • Розробка теоретичних, геоінформаційно-технологічних основ формування системи охорони земель від ерозії, діагностування та нормування вмісту важких металів у ґрунтах для основних сільськогосподарських культур та інформаційно-аналітичного та нормативно-методичного забезпечення ґрунтоохоронного моніторингу в Україні;
 • Розробка теоретичних основ еволюції родючості ґрунтів України щодо макроелементів живлення сільськогосподарських культур та нормативів змін родючості ґрунтів під впливом сільськогосподарського використання;
 • Встановлення закономірностей трансформації гумусового стану ґрунтів за аерогенного впливу та розробка методів управління цією трансформацією;
 • Розробка наукових основ щодо типологізації земель за ступенем придатності до органічного землеробства в Україні

Напрями прикладних досліджень:

 • Розробка грунтово-екологічного районування та удосконалення типології ґрунтів і їх оцінювання за продуктивністю;
 • Удосконалення грунтоохоронних землеробських технологій і технічних засобів обробітку ґрунту для оптимізації посівного шару з урахуванням особливостей ґрунтів і вимог вирощуваних культур з метою опрацювання агрономічного районування ґрунтів;
 • Розробка заходів з охорони та підвищення родючості зрошуваних, вилучених зі зрошення, кислих та солонцевих ґрунтів, адаптованих до сучасних умов землекористування з урахуванням прогнозованих змін клімату та екологічних ризиків;
 • Розробка технології інформаційного забезпечення та оптимізації інженерних проектів і агроландшафтних заходів з охорони земель від ерозії;
 • Розробка системи діагностування та нормування мікроелементів у ґрунтах для основних сільськогосподарських культур;
 • Розробка методичних основ дистанційного моніторингу основних чинників інтенсифікації розвитку зернового та олійного господарства та удосконалення системи удобрення зернових та олійних культур з коригуванням мінерального живлення за результатами рослинної та ґрунтової діагностики;
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи управління технологічними процесами вирощування сільськогосподарської продукції високої якості у різних грунтово-кліматичних зонах України;
 • Розробка агротехнологій відтворення еколого-енергетичного стану ґрунтів за рахунок місцевих сировинних ресурсів;
 • Розробка нормативно-методичного забезпечення щодо впровадження сертифікації земель для органічного землеробства в Україні;
 • Розробка технологій застосування відходів рослинництва, тваринництва та мікробіологічних ресурсів ґрунту в умовах органічного виробництва.