» Напрями діяльності

Напрями діяльності

Положення про Вчену раду Інституту

 • розвиток нових наукових напрямів ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • наукове забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, підвищення родючості та здоров’я ґрунтів, збереження їх екологічних функцій;
 • наукове обґрунтування національних і державних програм, концепцій, прогнозів, удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативної бази у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • виконання фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень в рамках програм НААН, Національного фонду досліджень України та інших замовників наукової продукції;
 • науково-методичне, стандартизаційне і метрологічне забезпечення у галузі ґрунтознавства та агрохімії: здійснення функцій технічного комітету стандартизації з питань ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (ТК 142 «Ґрунтознавство») та функцій Центру державної служби стандартних зразків ґрунтів (Центр ДССЗ ґрунтів);
 • розроблення сучасних агротехнологій, нових видів добрив та меліорантів для відтворення і підвищення родючості ґрунтів;
 • координація досліджень з питань ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів – головна установа Науково-методичного центру «Ґрунтознавство, агрохімія і охорона ґрунтів» та координатор програм наукових досліджень НААН;
 • участь у міжнародних програмах і проєктах, координація і представництво України у Глобальному ґрунтовому партнерстві FAO та інших міжнародних організаціях та ініціативах у сфері сталого використання ґрунтових ресурсів;
 • підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) та 091 Біологія та біохімія (галузь знань 09 Біологія); підготовка докторів наук за спеціальністю 201 Агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство);
 • розроблення нових методів обстеження ґрунтового покриву, отримання та опрацювання ґрунтової інформації, створення сучасних ґрунтово-геоінформаційних систем з метою удосконалення діагностики стану, оцінки і класифікації ґрунтів, функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру;
 • адаптація інноваційних технологій охорони та підвищення родючості ґрунтів до ґрунтових і кліматичних умов різних регіонів; апробація та впровадження наукових розробок у дослідній мережі Інституту, інших наукових установ НААН, організаціях та підприємствах різних форм власності;
 • популяризація наукових знань про ґрунти у суспільстві.
ukУкраїнська