2018

Збалансоване використання та меліорація кислих ґрунтів

Рік видання: 

У монографії висвітлено шляхи збалансованого використання та меліорації кислих ґрунтів, які базуються на підвищенні їх продуктивності, ресурсозбереженні та екологічній безпеці. Розглянуто сучасний агроекологічний стан кислих ґрунтів та проблеми їх меліорації. Висвітлено основні чинники які впливають на кислотність ґрунтів. Викладено нові погляди на структурну будову гумусових кислот в контексті їх впливу на регуляцію кислотно-основної рівноваги в ґрунтах. Показано різнобічний вплив меліоративних заходів, зокрема, кальцієвмісних меліорантів різного походження та фітомеліорації на характер зміни властивостей кислих ґрунтів. Розкрито сутність інноваційного розвитку меліорації кислих ґрунтів та шляхи їх збалансованого використання.

Ціна з ПДВ: 

67.92 грн

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: колективна монографія

Рік видання: 

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агротехнічних заходів для зменшення ризику недостатнього зволоження ґрунтів (системи обробітку, структура посівних площ, зрошення, вплив добрив на використання вологи ґрунту) і підвищення стійкості землеробства; зроблено аналіз та оцінку методів управління балансом вуглецю в агроекосистемах в контексті його депонування та підходів до регулювання; встановлено закономірності динаміки економічних показників в умовах глобальних змін клімату.

Видання призначено для співробітників наукових установ, викладачів, студентів і аспірантів, а також для керівників і спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

242.00 грн

Теоретичні основи яроутворення за сучасних умов землекористування для Північного Степу на сході України

Рік видання: 

У науково-методичному посібнику викладено теоретичні основи яроутворення за сучасних умов землекоритстування для Північного Степу України на прикладі Луганської області. Висвітлено стан і динаміку розвитку яружної мережі, побудовано картограми густоти і щільності яружної сітки в сучасному стані і на перспективу найближчих десятиліть. Визнано основні фактори яроутворення на регіональному рівні і створено математико-статистичну модель яроутворення, яка визначає щорічний приріст яружної мережі. На локальному рівні для умов окремого господарства створено модель яружної ерозії на улоговинах, яка дозволяє визначити шар яружної денудації. Для запобігання яружній ерозії на схилових землях розроблено методологію стабілізації ґрунту на улоговинах з різним агротехнічним навантаженням. Актуальність проблеми обумовлена небезпечною тенденцією розширення яружної мережі протягом останніх 25 років.

Призначено для спеціалістів ґрунту на улоговинах з різним агротехнічним навантаженням. Актуальність проблеми обумовлена небезпечною тенденцією розширення яружної мережі протягом останніх 25 років. Призначено для спеціалістів проектних організацій землевпорядкувального напряму, агрономів, фермерів, викладачів і студентів аграрних вузів і коледжів

Ціна з ПДВ: 

32.04 грн

Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання

Рік видання: 

У книзі розглянуто стан ґрунтового покриву на всіх континентах світу, а також в Україні, причини поширення деградації і провідні процеси у ґрунтах, що її супроводжують. Подано коротку характеристику організаційних, технологічних, технічних і інших заходів, спрямованих на попередження і подолання деградації. Викладено рекомендації щодо коригування державної стратегії використання ґрунтів, земельної реформи і основні правила для землекористувачів, що унеможливлюють прояви деградації.

Ціна з ПДВ: 

56.51 грн

Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України

Рік видання: 

Видання містить наукове обґрунтування національних індикаторів прояву деградації ґрунтів та процесів опустелювання земель, основних напрямів досягнення їх нейтрального рівня та удосконалення інформаційного та інституційного забезпечення виконання відповідних добровільних національних завдань. Є концептуальною платформою провадження системних заходів на землях сільськогосподарського призначення щодо виконання зобов’язань України в рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням.

Ціна з ПДВ: 

12.84 грн

Методи вертикального картографування еродованих ґрунтів і реконструкції ґрунтового профілю (науково-методичні рекомендації)

Рік видання: 

На основі польових вишукувань на конкретних об’єктах – водозборів верхніх ланок гідрографічної мережі на схилових землях, розроблено методи вертикального картографування ґрунтів і реконструкції ґрунтового профілю, якими передбачено створення картограм ґрунтового профілю вздовж трансект, що перетинають характерні елементи рельєфу. Такі картограми є електронною ілюстрацією руху і розвитку ґрунту на схилових землях.

Ціна з ПДВ: 

56.81 грн

Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом

Рік видання: 

У рекомендаціях висвітлюються проблеми оцінювання інтенсивності ерозійно-гідрологічних процесів на засадах басейнового принципу як передумови наукових основ просторової оцінки ерозійно-гідрологічних процесів і їх мінімізації в зоні Північного Степу України.

Обґрунтовано ймовірність прояву ерозійних процесів у басейні р. Сіверський Донець (деталізацією в р. Айдар: гідропости Білолуцьк, Курячівка, Старобільськ, Бахмутівка) в умовах циклічності прояву кліматичних умов; сформовано базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів у системі: басейн річки-балковий водозбір; визначено ймовірність прояву показників середньо-максимальних витрат стоку різної забезпеченості та розроблено відповідні картосхеми прояву ерозійно-гідрологічних процесів; побудовано гіперповерхні відгуку співвідношень компонентів сучасного агроландшафту та прогнозного їх стану в басейні малих річок на формування максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку на схили балкових водозборів та картосхему трансформації схилового стоку в малі річки.

Ціна з ПДВ: 

115.85 грн

Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів

Рік видання: 

У розробленій Концепції визначено основні положення щодо стратегії використання техногенно забруднених ґрунтів, методологічні основи, принципи та методичні підходи щодо вдосконалення робіт з використання техногенно забруднених ґрунтів за рахунок впровадження різних стратегій їх ремедіації та використання. Розглянуто механізми та умови реалізації запропонованих підходів; висвітлено основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері управління екологічною безпекою землекористування; сформульовано план першочергових дій, спрямованих на призупинення хімічної деградації ґрунтового покриву країни та охорону ґрунтів від техногенного забруднення. Концепцію використання техногенно забруднених ґрунтів розроблено вперше.

Ціна з ПДВ: 

31.61 грн

Сторінки