» Лабораторія охорони ґрунтів від ерозії та дистанційних методів дослідження

Лабораторія охорони ґрунтів від ерозії та дистанційних методів дослідження

Завідувач лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Коляда Валерій Петрович

+38(099)094-82-47

Провідні науковці

Провідний науковий співробітник
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Биндич Тетяна Юріївна

+38(066)305-32-95
Старший науковий співробітник
Кандидат геологічних наук

Круглов Олександр Вікторович

+38(096)339-33-98
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Назарок Павло Геннадійович

+38(057)704-16-69

Основні напрями наукової діяльності

 • Створення наукового підґрунтя державної природоохоронної політики з питань захисту ґрунтів від ерозії і дефляції.
 • Оцінка ризику ерозійних процесів та ступеня ерозійної деградації ґрунтів.
 • Моніторинг водної та вітрової ерозії грунтів
 • Розробка та впровадження ландшафтно-адаптованих протиерозійних заходів.
 • Опрацювання теоретичних і прикладних аспектів охорони і раціонального використання ґрунтів з урахуванням чинників ерозії ґрунтів як розрахункової основи проектування ґрунтозахисних агроландшафтів в умовах аграрної реформи.
 • Дистанційний моніторинг стану сільськогосподарських посівів. Дозволяє отримувати актуальну інформацію про стан посівів протягом всього вегетаційного періоду.
 • Комплексне ґрунтове обстеження території господарства за допомогою дистанційних та наземних методів. Передбачає кілька етапів.
 • Ґрунтове обстеження з використанням методів ДЗЗ. Сучасний метод дослідження у грунтознавстві – дозволяє зменшити кількість ґрунтових зразків, економити час та витрат на аналізи ґрунту. Іншою перевагою є безперервність і актуальність отриманих даних.
 • Впровадження систем точного землеробства – економія добрив, підвищення врожайності на неоднорідних ділянках полів.
 • Лабораторія створює картограми поживних речовин для кожного конкретного поля на основі супутникових даних та лабораторно-аналітичних досліджень.
 • Цифрове тематичне картографування земель сільськогосподарського значення за даними космічного знімання.
 • Електронні цифрові карти дозволяють:
 • провести аналіз умов вирощування сільськогосподарських культур для кожного поля;
 • оптимізувати виробництво з метою отримання максимального прибутку, а також раціонального використання ресурсів території;
 • проводити облік і аналіз наслідків несприятливих погодних умов та явищ, за допомогою даних дистанційного зондування землі (площі полеглості посівів, вимерзання ділянок, забруднення)
 • Визначення площі еродованих ґрунтів: 
 • для грошової оцінки земельних ділянок;
 • для оцінки втрат врожаю;
 • для оптимізації структури посівних площ.

Найвагоміші результати досліджень

 • Геосистемна методологія регулювання ерозійних процесів.
 • Система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення від ерозії та дефляції в сучасних умовах.
 • Технологія ґрунтозахисної оптимізації сільськогосподарських земель з урахуванням особливостей рельєфу в сучасних умовах господарювання.
 • Методика та комп’ютерна технологія ґрунтоохоронної експертизи проектів землеустрою.
 • Методика кількісної оцінки та моніторингу ерозійно небезпечних земель (ґрунтів) методами дистанційного зондування на геоінформаційних принципах.
 • Визначення еродованості ґрунтів за ступенем їхнього гумусоутворювального потенціалу.
 • Сучасні (новітні) технології захисту ерозійно та дефляційно небезпечних земель основних ґрунтово-кліматичних зон України для землекористувачів різної форми власності.
 • Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні.
 • Методичні рекомендації з коригування ґрунтово-картографічних матеріалів за допомогою космічної зйомки;
 • Методичні рекомендації з картографування ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою космічної зйомки;
 • Методика кількісної оцінки ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою методів дистанційного зондування;
 • Методика кількісної оцінки структури ґрунтового покриву на основі космічної зйомки.

Головні здобутки міжнародної діяльності

Виконання польових та камеральних робіт за спільним міжнародним проєктом з компанією Soil Cares Research (Нідерланди) у 2016 р. У рамках проєкту:

 • проведено відбір зразків грунту для всіх грунтово-кліматичних зон України у відповідності до вимог замовників проєкту;
 • проведене тестування роботи лазерного сканеру грунтових зразків;
 • порівняно результати аналізу грунтових зразків отриманих в результаті сканування приладом Soil Cares Research з результатами аналізу, отриманими в лабораторних умовах.
 • участь у проведенні тренінг-семінару ФАО з управління засоленими ґрунтами для 12 країн Євразійського регіону (2017 р.);
 • підвищення кваліфікації у рамках післядипломного закордонного стажування у Університеті Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (2017 р.);
 • отримання сертифікату про володіння англійською мовою на рівні В2 відповідно до Common European Framework of Reference (CEFR) (2018 р.);
 • виступ з доповіддю «SOIL PROTECTION FROM EROSION ON THE LOCAL LEVEL IN KHARKIV REGION» на Глобальному Симпозіумі з ерозії грунтів (GSER-2019) у штаб квартирі ФАО ООН 15-17 травня 2019 р. м. Рим, Італія.

Фахівці лабораторії учасники численних міжнародних тренінгів, конференцій та круглих столів у сфері ерозійних процесів та дистанційних методів дослідження. Результати роботи щорічно публікуються підрозділом у виданнях, які індексуються у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science.

Валерій КОЛЯДА – канд. с.-г. наук, член міжнародного товариства по сталому розвитку (International Society for Development and Sustainability (ISDS)) спеціалізація – сталий розвиток навколишнього середовища;

Олександр КРУГЛОВ – канд. геол. наук, член європейського союзу наук про Землю (European Geosciences Union (EGU));

Тетяна БИНДИЧ – доктор с.-г. наук, експерт у сфері дистанційних методів дослідження ґрунтів;

Павло НАЗАРОК – канд. с.-г. наук, експерт у сфері геопросторового моделюваня даних.

ukУкраїнська