» Наукові видання » Програма використання та охорони земель (ґрунтово-агрохімічні аспекти)

Програма використання та охорони земель (ґрунтово-агрохімічні аспекти)

114.92

Категорія:

Представлена Програма спрямована на відтворення родючості та охорону ґрунтових ресурсів, усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів, стабілізацію виробництва рослинницької продукції, а також на необхідність об’єктивного визначення загальних і першочергових обсягів робіт, зокрема з відновлення ґрунтового покриву, що зазнав масштабної руйнації внаслідок російської збройної агресії. У науковому виданні розглянуто основні завдання і заходи Програми, обґрунтовано їх обсяги, орієнтовні витрати та джерела фінансування, висвітлено організаційні, технологічні, правові аспекти, етапи і механізми виконання. Значну увагу приділено удосконаленню інформаційного та нормативно-методичного забезпечення з використанням сучасних досягнень у ГІС-технологіях і методів дистанційних досліджень. Указано шляхи вирішення питання гармонізації ґрунтоохоронного законодавства ЄС та національної нормативно-правової бази України в галузі охорони та використання земель.

Автори впевнені, що основні положення Програми знайдуть своє ключове місце під час розроблення програм використання та охорони земель, а також післявоєнного відновлення ґрунтових ресурсів України на різних рівнях державного управління.

The Program is aimed at reproduction of fertility and protection of soil resources, elimination of negative phenomena in the modern development of soil processes, stabilization of crop production, as well as the need to objectively determine the general and priority scope of work, in particular, to restore the soil cover that has undergone large-scale destruction as a result of russian armed aggression. The scientific edition presents the main tasks and activities of the Program, substantiates their scope, estimated costs and sources of funding, highlights organizational, technological, legal aspects, stages and mechanisms of implementation. Considerable attention is paid to the improvement of informational and normative-methodological support using modern achievements in GIS technologies and remote research methods. Ways of solving the issue of harmonization of the soil protection legislation of the EU and the national legal framework of Ukraine in the field of land protection and use are indicated.

The authors are confident that the main provisions of the Program will find their key place during the development of land use and protection programs, as well as the post-war restoration of Ukraine’s soil resources at various levels of state administration.

ISBN 978-966-540-594-8

https://doi.org/10.31073/978-966-540-594-8

Програма використання та охорони земель (ґрунтово-агрохімічні аспекти) / за наук. ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка, Р. С. Трускавецького. Київ: Аграрна наука, 2023. 96 с.

Автор

, ,

ukУкраїнська