» Наукові видання » Рекомендації з використання донних відкладень із рибогосподарських водойм для поліпшення стану сільськогосподарських угідь та відновлення земель, пошкоджених під час воєнних дій

Рекомендації з використання донних відкладень із рибогосподарських водойм для поліпшення стану сільськогосподарських угідь та відновлення земель, пошкоджених під час воєнних дій

0.00

Артикул: 35071 Категорія:

У рекомендаціях викладено узагальнення результатів комплексних досліджень щодо видалення та використання мулу й інших донних відкладень із рибогосподарських водойм у сільському господарстві для підвищення родючості ґрунтів, відновлення деградованих, малопродуктивних та рекультивації порушених земель. Охарактеризовано сучасний стан ґрунтового покриву та пріоритетні напрями охорони й відновлення родючості ґрунтів, у т.ч. постраждалих унаслідок воєнних дій. Наведено характеристику водного фонду України та, зокрема, рибогосподарських об’єктів, як джерела донних відкладень. Визначено агрономічну цінність донних відкладень та основні напрями їх використання в сільському господарстві. Надано аналіз чинного законодавства та розроблено проєкти нормативно-правових актів щодо видалення, складування, зберігання та використання донних відкладень для відновлення земель. Наведено прогнозну економічну ефективність видалення та застосування донних відкладень як добрив.

Розраховано на фахівців органів державного управління й місцевого самоврядування, фахівців з агрономії та аквакультури, орендарів рибогосподарських водойм.

Дослідження виконано за проєктом «Рекомендації для аграріїв і громад щодо добування та використання мулу та інших донних відкладень для поліпшення стану сільськогосподарських угідь та відновлення земель, пошкоджених під час воєнних дій» з компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. у межах Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Generalization of the results of complex studies on the removal and use of silt and other bottom sediments from fish ponds in agriculture to increase soil fertility, restore degraded, unproductive and reclamation of disturbed lands are provided in the recommendations. The current state of the soil cover and the priority areas of protection and restoration of soil fertility, including victims as a result of military actions are characterized. The characteristics of the water fund of Ukraine and, in particular, fishing facilities as a source of bottom sediments are given. The agronomic value of bottom sediments and the main directions of their use in agriculture are determined. An analysis of the current legislation is provided. Projects of normative legal acts on the removal, storage use of bottom sediments for land restoration have been developed. The predicted economic efficiency of removal and application of bottom sediments as fertilizers is given.

It is intended for specialists of state and local self-government bodies, specialists in agronomy and aquaculture, tenants of fishing reservoirs.

The study was carried out under the project «Recommendations on the extraction and use of sapropel and other bottom sediments to improve the condition of agricultural lands and restore the lands damaged as a result of hostilities» with the Chemonics International Inc. within the USAID’s Agriculture Growing Rural Opportunities Activity in Ukraine (AGRO).

ISBN 978-617-8122-79-9

 https://doi.org/10.31073/issar9786178122799

Рекомендації з використання донних відкладень із рибогосподарських водойм для поліпшення стану сільськогосподарських угідь та відновлення земель, пошкоджених під час воєнних дій. Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2023. 136 с.

Авторський колектив: С. А. Балюк, Л. І. Воротинцева, Є. В. Скрильник, А. В. Кучер, М. В. Шульга, О. Г. Васенко, В. А. Гаврилюк, М. А. Захарова, І. В. Ігнатенко, М. Є. Лазебна, О. В. Анісімова, В. В. Шимель, Г. Ф. Момот, Т. П. Бортнік, В. М. Ніконенко, Ю. О. Афанасьєв, М. П. Грицай, Д. М. Руденко

Recommendations on the use of bottom sediments from fish farming ponds to improve the condition of agricultural lands and restore lands damaged as a result of hostilities. Kharkiv: DISA LLC, 2023. 136 p.

A u t h o r s: S. A. Baliuk, L. I. Vorotyntseva, Ie. V. Skrylnyk, A. V. Kucher, M. V. Shulga, О. G. Vasenko, V. A. Gavrilyuk, M. A. Zakharova, I. V. Ignatenko, M. Ie. Lazebna, O. V. Anisimova, V. V. Shуmel, Н. F. Momot, T. P. Bortnik, V. М. Nikonenko, Yu. O. Afanasiev, M. P. Hrytsai, D. М. Rudenko

Завантажити

ukУкраїнська