» Наукові видання » Стан і завдання наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами на етапі збройної агресії та післявоєнного відновлення

Стан і завдання наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами на етапі збройної агресії та післявоєнного відновлення

217.20

Категорія:

Визначено сучасний стан, проблеми і пріоритетні завдання наукового забезпечення управління ґрунтами на етапі збройної агресії та післявоєнного відновлення аграрного сектору економіки. Представлено результати досліджень нинішнього стану ґрунтового покриву України, який зазнав деградації внаслідок збройної агресії російської федерації.

Акцентовано увагу на еколого-економічних наслідках деградації ґрунтів і методичних засадах  кономічного оцінювання збитків, завданих земельному фонду та ґрунтам унаслідок збройної агресії. Визначено основні напрями рекультивації порушених земель і пропозиції щодо вдосконалення законодавчого й нормативно-методичного забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення земель. Запропоновано перспективні напрями міжнародної співпраці та підтримки післявоєнного відновлення ґрунтових ресурсів України як фундаменту продовольчої безпеки.

Розраховано на фахівців органів державного управління й місцевого самоврядування, політиків, науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти.

The current state, problems and priority objectives of scientific support for soil management at the stage of armed aggression and post-war recovery of the agrarian sector of the economy are determined. The results of research of the current state of the soil cover of Ukraine, which has undergone degradation as a result of the armed aggression of the russian federation, are presented. Attention is focused on the ecological and economic consequences of soil degradation and methodological basis of economic assessment of damage and losses caused to the land fund and soil because of armed aggression. The main directions of reclamation of disturbed lands and proposals for improvement of legislative and normative-methodical support for sustainable soil management under the conditions of martial law and post-war restoration of lands are determined. Prospective directions of international cooperation and support for the post-war restoration of Ukraine’s soil resources as the foundation of food security are proposed.

The book is intended for specialists of state administration and local self-government, policy makers, scientists, professors and students of higher education.

ISBN 978-966-540-590-0

https://doi.org/10.31073/978-966-540-590-0

 Стан і завдання наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами на етапі збройної агресії та післявоєнного відновлення:монографія; за ред. С. А. Балюка, А. В. Кучера. Київ: Аграрна наука, 2023. 168 с.

Автор

, , , , , , , , , , , , ,

ukУкраїнська