С. А. Балюк

Заходи з детоксикації забруднених ґрунтів та зменшення транслокації важких металів в сільськогосподарські культури

Рік видання: 

В рекомендаціях наведено систему меліоративних заходів хімічної та біологічної детоксикації техногеннозабруднених зрошуваних і незрошуваних ґрунтів з метою покращення їх фізико-хімічних властивостей, зниження транслокаційних показників надходження важких металів в сільськогосподарські культури та поліпшення якості продукції.

Ціна з ПДВ: 

18.30 грн

Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії

Рік видання: 

У монографії вперше у світовій практиці обґрунтовано природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії через наявність на них системи мікрорельєфних утворень – папіляр стоку (ПС) як форми вираження поверхневого стоку і функціонального апарату його формування та скидання. Показано притаманність ПС усім схиловим ландшафтам, природне їх походження і дискретність кожного в системі даних морфоскульптур. У звязку з цим поверхневий стік розосереджено скидається зі схилів, що зумовлює створення на них ерозійно безпечного землекористування. Доведено приуроченість водної ерозії до днищ мережі ПС як постійних маршрутів водних потоків, визначено залежність напруженості її від типу сніготанення та антропогенного втручання. Останнє пов’язано зі штучним створення тимчасових або постійної дії рубежів на маршрутах природного скидання поверхневого стоку, в результаті чого виникають й інтенсифікуються ерозійні процеси внаслідок концентрації водних потоків із кількох ПС в один. Визначено неможливість зупинити будь-якими засобами розвиток лінійних форм ерозії за наявності рубежів акумуляції поверхневого стоку в ПС. Показано, що ерозійно безпечна організація землевпорядкування забезпечується на основі врахування на схилах системи ПС, апарату захисту схилових земель від водної ерозії, шляхом гармонізації з нею лінійних рубежів інфраструктури, щоб не порушити природного функціонування її щодо розосередженого формування та скидання поверхневого стоку. Останнє на 80% забезпечує відносне благополуччя в агроландшафті щодо ерозійних процесів, а 20% залежить від проведення агротехнічних заходів, які до мінімуму зводять спорадичне ерозійне проявлення, якого уникнути неможливо.

Для студентів, аспірантів, викладачів, землевпорядників, екологів, агрономів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з вивченням, дослідженням і використанням ґрунтового покриву України.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

База даних об’єктів права інтелектуальної власності, створених у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Рік видання: 

Представлено перелік, коротку характеристику та сферу застосування об’єктів права інтелектуальної власності (патентів на винаходи й корисні моделі, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір й інших охоронних документів) Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», що є результатом виконаних наукових досліджень зі створення технологій, технологічних прийомів, методів діагностики, застосування агроприйомів тощо, та використовується під час надання платних послуг, зокрема, шляхом укладання господарських договорів і ліцензійних угод.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління, фахівців аграрних підприємств різних форм власності, науковців і всіх тих, кого може зацікавити інтелектуальна власність Інституту.

Ціна з ПДВ: 

20.04 грн

Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації (методичні рекомендації)

Рік видання: 

Методичні рекомендації складені за результатами досліджень по проекту «Оцінка екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації» на підтримку здійснення Регіонального плану діяльності Євразійського ґрунтового партнерства в рамках співпраці між Продовольчою та Сільськогосподарською Організацією Об’єднаних Націй (ФАО) і Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». У рекомендаціях запропоновано експертну десятибальну систему оцінювання постачальної екосистемної послуги засолених ґрунтів України, що ґрунтується на аналізі їх сучасного еколого-агромеліоративного стану за комплексом показників. Проведено аналіз чутливості екосистемних послуг засолених ґрунтів до меліоративних ефектів. Наведено методику експерементального визначення ступеня виконання засоленими грунтами постачальної екосистемної функції ( на прикладі пілотних територій) та розроблено картосхеми зонування пілотних територій за ступенем виконання засоленими грунтами постачальної екосистемної послуги. Для поліпшення еколого-агромеліоративного стану земель та виконання постачальної екосистемної послуги запропоновано диференційовані комплекси інженерно-меліоративних, агромеліоративних і агротехнічних заходів.

Ціна з ПДВ: 

48.61 грн

Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів (наукова доповідь)

Рік видання: 

Визначено актуальність і перспективність вирішення проблем системного управління трансформацією ґрунтів та їх родючим потенціалом у контексті євроінтеграційних процесів. Висвітлено роль ґрунтово-земельних ресурсів у стратегії збалансованого (сталого) розвитку. Обґрунтовано необхідність упровадження системного управління ґрунтовими ресурсами в Україні, запропоновано заходи, які сприятимуть вирішенню проблеми охорони ґрунтів та підвищенню їх родючості. Акцентовано увагу на напрямах удосконалення інформаційного забезпечення щодо стану ґрунтових ресурсів для формування системного управління землекористуванням. Визначено основні н6апрями удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України.

Ціна з ПДВ: 

26.60 грн

Реєстр перспективних наукових розробок установ північно-східного регіону в галузі АПК

Рік видання: 

У реєстрі наведено перспективні розробки наукових установ та вищих навчальних закладів аграрного профілю Північно-східного регіону України з новітніх технологій у ґрунтознавстві, агрохімії, рослинництві, овочівництві, тваринництві, ветеринарній медицині. Їх впровадження у виробництво дозволить перейти на принципи керованого землеробства, впровадження ґрунтозахисного обробітку ґрунту, застосування новітніх систем удобрення сільськогосподарських культур та їх адаптації до змін природно-кліматичних умов, розвитку тваринництва, птахівництва та переробки сільськогосподарської продукції із вимогами екологічної безпеки, сталого розвитку сільських територій та інвестиційної привабливості та сприятиме успішній реалізації регіональної науково-технічної політики в агропромисловому комплексі регіону.

Ціна з ПДВ: 

51.30 грн

СТАЦІОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ/STATIONARY FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE

Рік видання: 

Видання STATIONARY  FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE («Стаціонарні польові досліди України» (Реєстр атестатів)) включає 89 польових дослідів, які проводять наукові установи Національної академії аграрних наук України в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України. Складено «Паспорт польового досліду» з короткою характеристикою: почтова адреса проведення досліду, e-mail, географічні координати, назва досліду, рік закладки, номер атестату, мета та завдання дослідження, назва ґрунту та його фізико-хімічна характеристика, схема досліду, культури сівозміни, основні наукові результати та перспективи дослідження, наукові керівники та виконавці польового досліду.

 

Ціна з ПДВ: 

634.29 грн

Рекомендації щодо напрямків з оптимізації управління та раціонального використання водних і земельних ресурсів Херсонської області

Рік видання: 

У рекомендаціях наведено аналіз сучасного стану зрошення в Херсонській області, інформацію щодо моніторингових досліджень на зрошуваних землях, оцінку їх сучасного еколого-агромеліоративного стану за комплексом показників (на прикладі Каланчацької та Чаплінської зрошуваних систем), продуктивність сільськогосподарських культур у зрошуваних і незрошуваних умовах. Для оптимізації управління та раціонального, збалансованого використання водних і земельних ресурсів Херсонської області запропоновано комплекс диференційованих заходів: організаційні, агромеліоративні, інженерно-меліоративні, агротехнічні, фітобіологічні. Викладено економіко-організаційні аспекти меліорації земель. Висвітлено напрямки розвитку та розширення площ зрошення в Херсонській області на сучасному етапі з урахуванням комплексу показників еколого-агромеліоративного стану земель.

Ціна з ПДВ: 

47.88 грн

Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

Рік видання: 

У довіднику наведено інформацію про якість сільськогосподарської продукції залежно від ґрунтових та агрохімічних чинників. Наукові дослідження проводили згідно рішення Президії НААН України від 17.03.2010 р. (протокол № 5) на виконання положень Закону України 2про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» зі змінами від 23.07.2012 р. Актуальність даної розробки полягає в необхідності збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції відповідно Національних стандартів України. Нормативні кількісні показники якості продукції розроблено для всієї території України з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов вирощування культур.

Довідниково-нормативна інформація розрахована на спеціалістів аграрного сектору, науковців, аспірантів і студентів для прогнозування та одержання сільськогосподарської продукції високої якості.

Ціна з ПДВ: 

29.19 грн

Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України»

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан з інформацією про якість ґрунтового покриву та достовірність існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, визначено шляхи та способи отримання об’єктивної інформації про ґрунти. Обґрунтовано необхідність проведення обстеження ґрунтового покриву. У науковому виданні розглянуто основні науково-організаційні позиції Програми, алгоритм та етапи її виконання, орієнтовані витрати та джерела фінансування, очікувані результати від її реалізації.

Наукове видання підготовлено на виконання постанови президії НААН від 30.10.2013 р., протокол № 18 «Наукові засади розвитку Державної системи інформативного забезпечення раціонального використання ґрунтових ресурсів України», схвалено та рекомендовано до друку рішенням вченої ради ННЦ «ІГА імені О.Н. соколовського» від 02.10.2015 протокол № 15.

Ціна з ПДВ: 

17.45 грн

Сторінки