Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 820

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія строком на три роки.

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Машреф Радван Бахаа

Захист дисертації Мешреф Радван Бахаа на тему «Зміна буферних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом структурної меліорації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «28» березня 2019 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Цапко Юрій Леонідович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули

доктор сільськогосподарських наук, професор

Дегтярьов Василь Володимирович, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, завідувач кафедри ґрунтознавства

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Артем’єва Катерина Сергіївна

Захист дисертації Артем’євої Катерини Сергіївни на тему «Ефективність нових комплексних органо-мінеральних добрив на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «28» березня 2019 р. о 14 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Скрильник Євген Володимирович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Глущенко Леонід Данилович, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, старший науковий співробітник відділу кормовиробництва та інтегрованого захисту рослин

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Пліско Ірини Владленівни 

Захист дисертації Пліско Ірини Владленівни на тему «Просторово-диференційована система управління якістю ґрунтів (на прикладі ріллі України)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 –агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «05» червня 2019 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий консультант доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України

Медведєв Віталій Володимирович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів

Офіційні опоненти:   

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ткаченко Микола Адамович, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

доктор сільськогосподарських наук, професор,

Надточій Петро Петрович, головний науковий співробітник відділу рослинництва, первинного та елітного насінництва Інституту сільського господарства Полісся НААН

доктор сільськогосподарських наук, доцент,

Ачасов Андрій Борисович, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Воротинцева Людмила Іванівна

Захист дисертації Воротинцевої Людмили Іванівни на тему «Наукові основи сталого управління ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «09» липня 2019 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Балюк Святослав Антонович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», директор

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Дегтярьов Василь Володимирович, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри ґрунтознавства

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів та природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули

доктор сільськогосподарських наук

Демиденко Олександр Васильович, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», заступник директора з наукової роботиЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента