» Лабораторія родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів

Лабораторія родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів

Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Захарова Марина Анатоліївна

+38(067)575-91-25

Науковий керівник


Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Балюк Святослав Антонович

+38(057)704-16-92

Провідні науковці

Провідний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,

Основні напрями діяльності

 • Оцінювання сучасного еколого-агромеліоративного стану зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України зі створенням баз даних та картографічних матеріалів;
 • Вивчення впливу різних способів, режимів зрошення, меліорації та окультурювання на трансформацію фізико-хімічних властивостей, ґрунтових процесів і режимів зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, напрямів їх еволюції; створення прогнозних моделей їх розвитку та родючості; встановлення регіональних особливостей розвитку;
 • Розроблення ландшафтно-адаптованих заходів, орієнтованих на сучасні особливості землекористування, з охорони й регулювання родючості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
 • Створення нормативно-методичної бази агроекологічного моніторингу земель для запобігання розвитку деградаційних процесів.

Найвагоміші результати досліджень

 • Закономірності сучасної еволюції ґрунтів за зрошення, меліорації та вилучення зі зрошення;
 • Ґрунтово-екологічні аспекти відновлення та розвитку зрошення з метою адаптації до змін клімату;
 • Система критеріїв і показників якості ґрунтів та якості води для зрошення: методика оцінювання та технології поліпшення;
 • Методика обстеження й оцінювання та заходи з  поліпшення еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель та адаптивного регулювання їх родючості;
 • Концепція інноваційного розвитку хімічної меліорації земель та сучасні заходи і технології меліорації природних солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів України.

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • виконання проєкту з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель в рамках Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AGRO) (2021-2022 рр.).
 • участь у створенні цифрової мережевої карти засолених ґрунтів України, як складової частини Глобальної карти ФАО GSSmap (2021);
 • участь у створенні інтерактивної мережевої Глобальної карти засолених ґрунтів (GSSmap) (2020-2021 рр.);
 • виконання міжнародного українсько-молдовського науково-дослідного проєкту «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра» (2017-2018 рр.);
 • участь у створенні цифрової мережевої карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України, як складової частини Глобальної карти ФАО GSOCMap (2017);
 • організація і проведення на замовлення ФАО тренінгу-семінару з управління засоленими ґрунтами для країн Євразійського ґрунтового партнерства (2017 р.);
 • виконання міжнародного проєкту на замовлення ФАО: “Оцінка екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом (2016-2017 рр.);

В результаті виконання проєктів:

 • розроблено методику оцінки екосистемних послуг засолених ґрунтів, картограми ключових показників еколого-меліоративного стану земель та зонування пілотних територій за технологіями меліорації.
 • удосконалено підходи екологічного нормування вмісту хімічних елементів в об’єктах довкілля з метою розробки оптимальних рішень щодо шляхів подальшого використання зрошуваних алювіальних ґрунтів;
 • створені цифрові мережеві карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України (як складової частини Глобальної карти ФАО GSOCMap, 2017) і засолених ґрунтів України (як складової частини Глобальної карти ФАО GSSmap, 2021);
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ.

Фахівці Лабораторії – учасники численних міжнародних стажувань, тренінгів та заходів з управління родючістю зрошуваних і солонцевих ґрунтів.

Святослав БАЛЮК – Член Міжнародної комісії з іригації і дренажу, Міжнародного союзу ґрунтознавців, Глобального ґрунтового партнерства (ФАО), Європейського ґрунтового партнерства (ФАО).

Марина ЗАХАРОВА – експерт Міжнародної мережі засолених ґрунтів (INSAS ФАО). Член робочої групи SAS& Water working group of INSAS.

Людмила ВОРОТИНЦЕВА – експерт Міжнародної мережі засолених ґрунтів (INSAS ФАО). Член робочої групи SAS & Assessment working group of INSAS.