» Лабораторія гідродефіцитних, гідроморфних і кислих ґрунтів

Лабораторія гідродефіцитних, гідроморфних і кислих ґрунтів

Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Захарова Марина Анатоліївна

+38(067)575-91-25

Науковий керівник


Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Балюк Святослав Антонович

+38(057)704-16-92

Провідні науковці

Головний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Трускавецький Роман Степанович

+38(099)252-72-71
Провідний науковий співробітник
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Цапко Юрій Леонідович

+38(099)914-08-81
Провідний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Зубковська Вікторія Вікторівна

+38(050)140-37-73
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Хижняк Ірина Миколаївна

+38(066)944-99-55

Основні напрями діяльності

 • Оцінювання сучасного еколого-агромеліоративного стану зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України зі створенням баз даних та картографічних матеріалів;
 • Вивчення впливу різних способів, режимів зрошення, меліорації та окультурювання на трансформацію фізико-хімічних властивостей, ґрунтових процесів і режимів зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, напрямів їх еволюції; створення прогнозних моделей їх розвитку та родючості; встановлення регіональних особливостей розвитку;
 • Розроблення ландшафтно-адаптованих заходів, орієнтованих на сучасні особливості землекористування, з охорони й регулювання родючості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
 • Створення нормативно-методичної бази агроекологічного моніторингу земель для запобігання розвитку деградаційних процесів.
 • Проблеми антропогенної еволюції, моніторингу, агроекології та охорони гідроморфних (перезволожених), кислих і осушених ґрунтів; розробка фундаментальних основ збереження їх оптимальної продуктивної здатності в умовах зростаючих зовнішніх та внутрішніх навантажень включаючи деградацію цих ґрунтів внаслідок воєнних дій.
 • Теоретичні та практичні аспекти вивчення буферної здатності ґрунтів, закономірностей функціонування їх буферних механізмів у сенсі набуття ґрунтами стійкої здатності до супротиву негативним природним та антропогенним впливам.
 • Наукове обґрунтування раціонального використання та охорони торфових ґрунтів і визначення придатності їх для вирощування сільськогосподарської продукції.
 • Розвиток методології і здійснення оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів і встановлення доцільності подальшого використання їх за цільовим призначенням.
 • Науковий супровід та надання практичних рекомендацій з вирощування енергетичних культур (верби енергетичної та міскантусу гігантського).

Найвагоміші результати досліджень

 • Закономірності сучасної еволюції ґрунтів за зрошення, меліорації та вилучення зі зрошення;
 • Ґрунтово-екологічні аспекти відновлення та розвитку зрошення з метою адаптації до змін клімату;
 • Система критеріїв і показників якості ґрунтів та якості води для зрошення: методика оцінювання та технології поліпшення;
 • Методика обстеження й оцінювання та заходи з  поліпшення еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель та адаптивного регулювання їх родючості;
 • Концепція інноваційного розвитку хімічної меліорації земель та сучасні заходи і технології меліорації природних солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів України.
 • Ресурсозбережувальні технології меліорації і управління родючістю кислих ґрунтів;
 • Методи визначення буферності ґрунтів: кислотно-основної, калійної, фосфатної;
 • Методики потенціометричного вимірювання фізико-хімічних показників ґрунту, in situ, вмісту окремих іонів, рН та Eh;
 • Система критеріїв та методи діагностування і прогнозування агроекологічного стану гідроморфних і кислих ґрунтів;
 • Система оціночних показників агроекологічної стійкості кислих ґрунтів;
 • Способи визначення доз вапнякових меліорантів, фосфоритних та калійних

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • виконання проєкту з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель в рамках Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AGRO) (2021-2022 рр.).
 • участь у створенні цифрової мережевої карти засолених ґрунтів України, як складової частини Глобальної карти ФАО GSSmap (2021);
 • участь у створенні інтерактивної мережевої Глобальної карти засолених ґрунтів (GSSmap) (2020-2021 рр.);
 • виконання міжнародного українсько-молдовського науково-дослідного проєкту «Агрогеохімічні закономірності міграції і акумуляції важких металів у зрошуваних алювіальних ґрунтах заплав Дністра і Дніпра» (2017-2018 рр.);
 • участь у створенні цифрової мережевої карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України, як складової частини Глобальної карти ФАО GSOCMap (2017);
 • організація і проведення на замовлення ФАО тренінгу-семінару з управління засоленими ґрунтами для країн Євразійського ґрунтового партнерства (2017 р.);
 • виконання міжнародного проєкту на замовлення ФАО: “Оцінка екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації”(2016-2017 рр.);

В результаті виконання проєктів:

 • розроблено методику оцінки екосистемних послуг засолених ґрунтів, картограми ключових показників еколого-меліоративного стану земель та зонування пілотних територій за технологіями меліорації.
 • удосконалено підходи екологічного нормування вмісту хімічних елементів в об’єктах довкілля з метою розробки оптимальних рішень щодо шляхів подальшого використання зрошуваних алювіальних ґрунтів;
 • створені цифрові мережеві карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України (як складової частини Глобальної карти ФАО GSOCMap, 2017) і засолених ґрунтів України (як складової частини Глобальної карти ФАО GSSmap, 2021);
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ.

Фахівці Лабораторії – учасники численних міжнародних стажувань, тренінгів та заходів з управління родючістю зрошуваних і солонцевих ґрунтів.

Святослав БАЛЮК – Член Міжнародної комісії з іригації і дренажу, Міжнародного союзу ґрунтознавців, Глобального ґрунтового партнерства (ФАО), Європейського ґрунтового партнерства (ФАО).

Марина ЗАХАРОВА – експерт Міжнародної мережі засолених ґрунтів (INSAS ФАО). Член робочої групи SAS&Water working group of INSAS.

Людмила ВОРОТИНЦЕВА – експерт Міжнародної мережі засолених ґрунтів (INSAS ФАО). Член робочої групи SAS&Assessment working group of INSAS.

 

ukУкраїнська