» Історія Інституту

Історія Інституту

Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” 

Датою заснування Інституту є 1956 рік, але фактично його наукова діяльність розпочалась ще у 1924 р., коли при Харківському сільськогосподарському інституті було створено науково-дослідну кафедру (лабораторію) ґрунтознавства. Саме з цього моменту починається розвиток ґрунтознавчої науки в Україні. Засновником цієї лабораторії був всесвітньо відомий вчений-академік Олексій Никанорович Соколовський, чиє ім’я Інститут носить з 1959 року. Спочатку Інститут знаходився у системі Міністерства сільського господарства УРСР, згодом – у структурі Південного відділення ВАСГНІЛ, а тепер у системі Національної академії аграрних наук України, в 2015 році включено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а у 2021 році – до Переліку науково-дослідних установ, підприємств та організацій, уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів. За результатами державної атестації ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» віднесено до 1 класифікаційної групи та включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави на 5 років.

Розвиток ґрунтознавства та агрохімії невід’ємно пов’язаний з іменами провідних учених Інституту: Крупського М.К., Грінченка О.М., Холуп’яка К.Л., Гриня Г.С., Кузьмічова В.П., Образцової О.А., Демідієнка О.Я., Можейка О.М., Вознюка С.Т., Киселя В.Д., Александрової Г.М., Кочкіна М.А., Новікової .Г.В., Балюка С.А., Киселя В.І., Бацули О.О., Буки А.Я., Носка Б.С., Чесняка Г.Я., Міхновської А.Д., Медведєва В.В., Трускавецького Р.С., Полупана М.І., Лісового М.В., Єтеревської Л.В., Фатєєва А.І. та інших.

На перших етапах діяльність Інституту було спрямовано на вивчення ґрунтового покриву України, основних ґрунтових процесів і властивостей. Поступово з’явились нові напрями досліджень, поширювалася їх географія. Неоціненними є напрацювання з питань бонітування ґрунтів, захисту ґрунтів від ерозії, зрошення і хімічної меліорації. Вагомий доробок Інститут вніс у становлення агрохімічної служби України. Історично значущою для України місією визнано діяльність Інституту з великомасштабного обстеження та картографування ґрунтового покриву республіки (1956-1961 рр.), що дало державі наукову базу для агрохімічного та меліоративного моніторингу, бонітування ґрунтів, підвищення їхньої родючості, раціонального використання сільськогосподарських земель.

Нині Інститут – провідний науково-методичний центр, який очолює і координує науково-дослідні роботи з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів більш ніж 20 установ НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства освіти, молоді та спорту. Інститут визнано головним в країні з проблем ґрунтознавства, агрохімії і охорони ґрунтів, в ньому працюють 168 співробітників, з них 3 академіки, 1 член-кореспондент НААН, 9 докторів і 33 кандидати наук. Це відомі у своїй галузі вчені, які продовжують формувати наукову школу з агрономічного ґрунтознавства академіка О.Н. Соколовського.

Останніми роками науковцями ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» розроблено ряд концептуальних документів загальнодержавного значення: проєкт Національної програми охорони ґрунтів; проєкт Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель; Стратегію збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами; Стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року; нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням; Сучасну концепцію хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів; Концепцію досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України; Концепцію організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду; Концепцію агрохімічного забезпечення землеробства України; Концепцію сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель.

Внесено чисельні пропозиції до Законів України та проєктів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого використання земель сільськогосподарського призначення», «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості» під час підготовки пропозицій до проєкту «Порядку економічного стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і відтворення родючості ґрунтів», до Плану заходів з виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, до Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, ініційовано та розроблено проєкт Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості». Розроблено низку загальнодержавних і регіональних рекомендацій щодо економічного забезпечення формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, досягнення нейтрального рівня деградації земель, адаптації землекористування до змін клімату, відтворення родючості ґрунтів, ефективного застосування добрив й інших ресурсів та впровадження інновацій в аграрних підприємствах.

Зусилля фахівців Інституту зосереджено на вирішенні пріоритетних фундаментальних і прикладних завдань, спрямованих на удосконалення класифікації ґрунтів України, гармонізованої з міжнародною класифікацією (WRB), районування і цифрового картографування ґрунтів, розробку науково-методичного та інформаційного забезпечення діагностики їхнього агроекологічного стану з використанням методів багатоспектрального космічного сканування та аерофотозйомки, вивчення регіональних особливостей і закономірностей агрогенної еволюції ґрунтів та розробку прогностичних моделей їх розвитку, розробку теорії та практики управління родючістю ґрунтів, заходів з їх охорони від ерозії, дефляції, техногенного забруднення, створення структури сучасної інформаційно-аналітичної системи екологобезпечного та економічно обґрунтованого рівня балансу елементів живлення в системі ґрунт-рослина та систем удобрення сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, що наближена до реальних потреб сільськогосподарських рослин. Започатковано новий напрям наукових досліджень та розроблено пропозиції до переліку пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних розробок, спрямованих на створення конкурентоспроможної науково-технічної продукції, необхідної у воєнний та післявоєнний період відновлення країни.

Інститут підтримує творчі зв’язки з широким колом закордонних наукових установ таких країн як США, Австрія, Німеччина, Болгарія, Швейцарія, Франція, Китай. Важливою формою наукового співробітництва є участь у міжнародних проектах та грантах, одержаних на конкурсній основі. Замовниками таких робіт є: ЄС European Union, CRDF Civilian Research Development Foundation (USA), “Bio Oil Development s.r.o&co.ks” (Австрія), Приватний Інститут прикладної біотехнології „Радостім”, (ФРН), International Plant Nutrition Institute (Канада) та інші міжнародні організації.

На базі Інституту створено: Технічний комітет стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство», який є суб’єктом національної системи стандартизації, а також реалізує встановлені завдання державної політики в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів; Центр Державної служби стандартних зразків ґрунту, діяльність якого спрямовано на забезпечення вимірювальних (аналітичних) лабораторій стандартними зразками складу та властивостей ґрунтів, Український ґрунтовий інформаційний центр з метою накопичення й опрацювання відомостей про стан ґрунтів України та їх якість. 

Від самого утворення при Інституті було відкрито аспірантуру, а з 1994 р. – докторантуру. З 1991 р. при Інституті функціонувала спеціалізована Вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями: агроґрунтознавство і агрофізика, агрохімія – сільськогосподарські науки та ґрунтознавство – біологічні науки. У 2022 році відкрито спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (профіль ради: 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика», 06.01.04 «Агрохімія»).

У 1965 р. при Інституті створено редакційну колегію і розпочато видання Міжвідомчого тематичного наукового збірника “Агрохімія і ґрунтознавство “, який є фаховим виданням і занесений до переліку ВАК України. Традиційними рубриками збірнику є: Ґрунтознавство, Агрохімія, Охорона ґрунтів, Роботи молодих учених, Історія науки, Хроніка. В збірнику публікуються роботи дослідників багатьох науково-дослідних інститутів, університетів, наукових установ як України, так і зарубіжних країн. Інститут є засновником Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТГА), яке складається з 23 відділень і налічує біля 1000 представників провідних аграрних наукових установ і вищих навчальних закладів. Директор Інституту – Генеральний секретар УТГА, провідні вчені Інституту займають керівні посади в структурі Товариства. Починаючи з 1982 року ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» в рамках УТГА  проведено одинадцять з’їздів ґрунтознавців та агрохіміків.

За значні наукові досягнення у галузі ґрунтознавства та агрохімії співробітники Інституту неодноразово нагороджувалися Дипломами та Грамотами Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики та продовольства України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної установи «Інститут охорони грунтів», Почесною відзнакою та Почесною Грамотою НААН України. Наукових співробітників було відзначено золотими, срібними та бронзовими медалями, визнано лауреатами Державної стипендії видатним діячам науки, лауреатами конкурсу НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». З нагоди півстолітнього ювілею колектив Інституту нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Найталановитіших молодих науковців Інституту нагороджено Преміями Президента України, Верховної Ради України та іменною стипендією Верховної Ради України, стипендіями Кабінету Міністрів України.

 

ukУкраїнська